Definitioner

Aktiens omsättningshastighet

Total handelsvolym dividerat med snittantal utestående B-aktier under räkenskapsåret.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i procent av aktieägarnas andel av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på rörelsekapital (R/RK)

Rörelseresultat i förhållande till genomsnittligt rörelsekapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto plus räntekostnader plus/minus kursdifferenser i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

EBITDA

Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Eget kapital per aktie

Aktieägarnas andel av eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen.

Finansiell nettoskuld

Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar med avdrag för likvida medel.

FINANSIELL Nettoskuld/EBITDA

Finansiell nettoskuld dividerat med EBITDA.

Kassaflöde per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Nettoskuld exklusive pensioner

Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar, exklusive avsättningar till pensioner.

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar, exklusive avsättningar till pensioner, i förhållande till eget kapital.

Personalomsättning

Antal medarbetare som slutat under året i relation till genomsnittligt antal medarbetare.

Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansnetto plus räntekostnader plus/minus kursdifferenser i förhållande till räntekostnader.

Rörelsekapital

Summan av varulager och kundfordringar med avdrag för leverantörsskulder. Vid beräkning av R/RK används årets genomsnittliga rörelsekapital.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital

Balansomslutning reducerad med icke räntebärande skulder och avsättningar.

Utestående antal aktier

Totalt antal aktier minskat med av bolaget återköpta egna aktier.

Vinst per aktie

Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal utestående aktier.

Vinst per aktie efter utspädning

Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal utestående aktier, justerat för tillkommande antal aktier vid utnyttjande av utestående personaloptioner eller liknande program.

Vinstmarginal

Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättningen.

Senast uppdaterad: 2016-03-08 15:14:06 av alexander.paziraei@oxp.se