Välkommen till årsstämma

Årsstämma i Addtech AB (publ.) hålls onsdagen den 31 augusti 2016 kl 16.00 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 augusti 2016,
  • dels anmäla sig till bolaget under adress Addtech AB (publ), Box 5112, 102 43 Stockholm, per telefon +46 (0)8-470 49 00, per fax +46 (0)8-470 49 01, via bolagets hemsida www.addtech.se/investerare eller via e-post info@addtech.com senast torsdagen den 25 augusti 2016, kl 15.00. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas för årsstämman 2016.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd torsdagen den 25 augusti 2016. Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska fullmakten i original, jämte eventuella behörighetshandlingar, skickas in till bolaget i god tid före årsstämman. Företrädare för juridisk person ska vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller på bolagets hemsida www.addtech.se/arsstamma senast den 15 juli 2016.

Utbetalning av utdelning

I årsstämmans beslut om utdelning kommer att anges den dag då aktieägare ska vara inregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att vara berättigade till utdelning. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit fredagen den 2 september 2016 för erhållande av utdelning. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg onsdagen den 7 september 2016 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Adress- och bankkontoändring

Aktieägare som ändrat namn, adress eller kontonummer bör snarast anmäla förändringen till sin förvaltare eller sitt kontoförande institut (bank). Särskild blankett för anmälan tillhandahålls av bankerna.

Förslag till årsstämman

  • Utdelning. Styrelsen föreslår en utdelning om 3,25 SEK per aktie (3,25). Utdelningen motsvarar totalt 218 MSEK (216).
  • Incitamentsprogram. Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram. Programmet, som föreslås omfatta 25 ledningspersoner i Addtechkoncernen, innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Addtech AB (Bolagets) återköpta aktier av serie B i Bolaget och att deltagarna efter två år erhåller en viss subvention på erlagd premie för optionerna. Förslaget innebär också att årsstämman godkänner att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 400 000 av Bolagets återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna. Det innebär vid fullt utnyttjande att antalet utestående B-aktier ökar med 400 000 motsvarande 0,6 procent av antalet utestående aktier och 0,4 procent av rösterna.
  • Förlängning av återköpsmandat. Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman om förnyat mandat till återköp av egna aktier. Förslaget omfattar mandat för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska ske över börsen. Styrelsens mandat föreslås även omfatta möjligheten att använda återköpta aktier som likvid vid förvärv eller att avyttra återköpta aktier på annat sätt än över börsen för att finansiera förvärv.
Senast uppdaterad: 2016-07-01 12:00:10 av charlotte.becker@oxp.se