Addtechktien

Aktiekapital

Moderbolagets aktiekapital uppgick den 31 mars 2016 till 51 148 872 SEK fördelat på följande antal aktier med ett kvotvärde uppgående till 0,75 kronor per aktie.

Ladda ned Excel

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 3 237 672 32 376 720 4,7 33,3
B-aktie, 1 röst per aktie 64 960 824 64 960 824 95,3 66,7
Totalt 68 198 496 97 337 544 100,0 100,0

Enligt ÅRL 6 kap 2 a § ska noterade bolag lämna uppgifter om vissa förhållanden som kan påverka möjligheterna att ta över bolaget genom ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i bolaget. För det fall att bolaget avnoteras från Nasdaq Stockholm eller att annan än nuvarande huvudaktieägare uppnår en ägarandel över 50 procent av kapitalet eller rösterna kan beviljad kreditram avseende lånefacilitet om 300 MSEK och checkräkningskredit om 800 MSEK sägas upp.

Återköp av egna aktier och incitamentsprogram

Årsstämman i augusti 2015 bemyndigade styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2016 återköpa högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Återköpta aktier avser att täcka bolagets åtagande i utestående köpoptionsprogram. Under räkenskapsåret har återköp av 350 000 egna B-aktier aktier gjorts. Medelantalet innehavda egna B-aktier uppgick under året till 1 495 117 (1 910 322). Vid utgången av året uppgick innehavda egna B-aktier till 1 240 000 (1 742 300) med ett genomsnittligt anskaffningspris om 68,83 SEK (54,65). Aktierna utgör 1,8 procent (2,6) av de utgivna aktierna med 1,3 procent (1,8) av röstetalet.

Vid utgången av året har Addtech fyra utestående köpoptionsprogram om totalt 1 240 000 B-aktier. Programmet från 2015 omfattar 350 000 aktier med en lösenkurs om 154,50 SEK och med lösenperioden 17 september 2018 till och med 3 juni 2019. Programmet från 2014 omfattar 350 000 aktier med en lösenkurs om 116,70 SEK och med lösenperioden 17 september 2017 till och med 1 juni 2018. Programmet från 2013 omfattar 540 000 aktier med en lösenkurs om 106,13 SEK och med lösenperioden 19 september 2016 till och med 2 juni 2017. Programmet från 2012 omfattar 600 000 aktier med en lösenkurs om 71,50 SEK och med lösenperioden 14 september 2015 till och med den 3 juni 2016. Under perioden 14 september till och med 31 december 2015 har samtliga 200 000 optioner lösts in, motsvarande 600 000 aktier. Med anledning av utdelningen av AddLife så kommer en omräkning av köpoptionsvillkoren att ske. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,2 procent under den senaste tolvmånadersperioden (0,5). 

Styrelsen har för avsikt att föreslå årsstämman i augusti 2016 ett incitamentsprogram enligt samma, eller i allt väsentligt liknande, modell som beslutades om vid årsstämmorna 2009-2015.

Ladda ned Excel

Utestående incitamentsprogram
År Optioner motsvarande antal aktier Andel av totalt antal aktier Lösenkurs Lösenperiod
2015 350 000 0,5% 154,50 17 sept 2018 - 3 juni 2019
2014 350 000 0,5% 116,70 17 sept 2017 - 1 juni 2018
2013 540 000 0,8% 106,13 19 sept 2016 - 2 juni 2017
2012* 600 000 0,9% 71,50 14 sept 2015 - 3 juni 2016
Totalt antal B-aktier 64 960 824
* Per den 31 maj 2016 har samtliga optioner lösts in.
Senast uppdaterad: 2016-06-30 13:47:54 av Xjamilah.elali@addtech.com