Verkställande direktören och koncernledning

Verkställande direktör, Johan Sjö, leder verksamheten i enlighet med aktiebolagslagen samt inom de ramar styrelsen lagt fast. Verkställande direktören tar i samråd med styrelsens ordförande fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärenden och motiverar förslag till beslut. Verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i koncernledningen. Koncernledningen bestod vid utgången av 2015/2016 av, förutom Johan Sjö, Anders Claeson, Åke Darfeldt, Johan Dyberg, Christina Kassberg och Niklas Stenberg. Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under verkställande direktörens ledning. En närmare presentation av verkställande direktören och koncernledningen finns i årsredovisningen under avsnittet Styrelse och Ledning samt på bolagets hemsida. Efter räkenskapsårets utgång har Hans Andersén ersatt Åke Darfeldt som gått i pension.


Ersättning till ledande befattningshavare

Principer för ersättning till ledande befattningshavare i Addtech fastställs av årsstämman. Ledande befattningshavare utgörs av vd och övriga personer i koncernledningen. Vid årsstämman 2015 antogs valberedningens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer överensstämmer väsentligen med de principer som tidigare har tillämpats.

Addtech strävar efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig och som därigenom förmår attrahera samt behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen, som varierar i förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå av de komponenter som anges nedan. Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara konkurrenskraftig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta lönen revideras årligen. Rörlig lön baseras i huvudsak på koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen. Styrelsen utvärderar på årlig basis huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte, och om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet ska innefatta överlåtelse av aktier i bolaget. Ålderspension, sjukförmåner och övriga förmåner ska utformas så att de återspeglar regler och praxis på marknaden. Om möjligt ska pensionerna vara premiebestämda.

För ytterligare redogörelse avseende ersättningar till ledande befattningshavare se årsredovisningen not 6. De av stämman godkända principerna för ersättningar till ledande befattningshavare har följts under 2015 och de föreslagna principerna till årsstämman 2016 är oförändrade. För styrelsens fullständiga förslag till årsstämman 2016 hänvisas till årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Långsiktiga incitamentsprogram

Addtech har fyra utestående köpoptionsprogram om totalt 1 240 000 B-aktier. Syftet med långsiktiga incitamentsprogram är att ge ledningspersoner inom Addtechkoncernen en möjlighet att genom en egen investering ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier. Programmen förväntas vidare skapa förbättrade förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Addtechkoncernen, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och ledningspersonernas intressen. Ambitionen är att programmen ska bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i Addtech. De ledningspersoner som omfattas av programmen är den grupp som, i en i övrigt starkt decentraliserad organisation, har möjlighet att skapa positiva resultateffekter genom samarbeten mellan koncernens dotterbolag. De av årsstämma beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet innebär inte någon nettobelastning på bolagets egna kapital.

Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman i Addtech AB beslutar varje år om riktlinjer för ersättning till styrelsen och revisor. Enligt beslut från årsstämman 2015 ska styrelsearvode per ledamot vara oförändrat från föregående år. Arvodet fördelas enligt följande: 500 000 SEK till styrelsens ordförande, 380 000 SEK till styrelsens vice ordförande och 250 000 SEK till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget. Totala arvodet uppgår till 1 880 000 SEK. För utskottsarbete utgår inget arvode.

Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. För ytterligare redogörelse avseende revisionsarvode samt arvode för tjänster utöver revision se vidare i årsredovisningen not 7. 

Operativ organisation och styrning

Addtechs operativa bolag har från den 1 april 2015 varit organiserat i de fem affärsområdena Components, Energy, Industrial Process, Power Solutions och Life Science/AddLife. I mars 2016 så delades koncernens aktieinnehav i AddLife ut genom en börsnotering på Nasdaq Stockholm varvid fyra affärsområden kvarstår.

Sammantaget består Addtechkoncernen av cirka 120 självständiga bolag i ungefär 20 länder och förvärv är en viktig del av koncernens tillväxtstrategi. Besluten om bolagens verksamhet fattas nära marknaden men ur ett styrningsperspektiv är det samtidigt viktigt att integrera det förvärvade bolaget i för koncernen viktiga frågor såsom finansiell rapportering, administrativa rutiner samt gemensamma kärnvärden.

I varje operativt bolag finns en styrelse där bolagets verkställande direktör och ledningspersoner från affärsområde eller affärsenhet finns representerade. Inom respektive affärsområde är bolagen grupperade i affärsenheter formade runt produkt- eller marknadskoncept. Varje bolags verkställande direktör rapporterar till en affärsenhetschef, som i sin tur rapporterar till affärsområdeschefen. Respektive affärsområdeschef rapporterar till verkställande direktören för Addtech AB. Affärsområdena och affärsenheterna har interna styrelsemöten där verkställande direktören för Addtech AB respektive affärsområdescheferna fungerar som ordförande. 

Senast uppdaterad: 2016-07-01 11:50:45 av charlotte.becker@oxp.se