REVISOR

Enligt bolagsordningen ska ett registrerat revisionsbolag väljas som revisor. KPMG valdes till bolagets revisor vid årsstämman 2015 för tiden intill utgången av årsstämman 2016. Huvudansvarig revisor är George Pettersson och medansvarig revisor är Jonas Eriksson. KPMG genomför revisionen i Addtech AB samt i nästan samtliga dotterbolag.

Bolagets revisor arbetar efter en revisionsplan, i vilken synpunkter inarbetats från styrelsen, och rapporterar sina iakttagelser till bolags- och affärsområdesledningar, koncernledningen och till Addtech AB:s styrelse, dels under revisionens gång och dels i samband med att årsbokslutet fastställs. Bolagets revisor deltar också vid årsstämman och beskriver samt uttalar sig där om revisionsarbetet.

Den externa revisorns oberoende regleras genom en särskild instruktion beslutad av styrelsen där det framgår inom vilka områden den externa revisorn får anlitas i frågor vid sidan av det ordinarie revisionsarbetet. Bolagets revisor prövar kontinuerligt sitt oberoende i förhållande till bolaget och avger varje år en skriftlig försäkran till styrelsen att revisionsbolaget är oberoende i förhållande till Addtech. Revisorerna har under det senaste året haft rådgivningsuppdrag avseende främst redovisning, noterings- och skattefrågor.

Kvartalsvis revisionsgranskning

Addtechs halvårs- eller niomånadersrapport har under verksamhetsåret 2015/2016 inte granskats av bolagets externa revisorer, vilket är en avvikelse från Kodens regler 7.6. Styrelsen har, bland annat efter avstämning med bolagets externa revisorer, hittills gjort bedömningen att nyttan och merkostnaden för bolaget för en utökad kvartalsvis revisorsgranskning inte kan motiveras.

 

Senast uppdaterad: 2016-06-30 14:02:08 av Xjamilah.elali@addtech.com