Moderbolaget  

Verksamheten i moderbolaget Addtech AB omfattar koncernledning, koncernrapportering och finansförvaltning.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 58 MSEK (54) och resultatet efter finansiella poster till 200 MSEK (263). Intäkter från andelar i koncernföretag ingår med 190 MSEK (253). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar gjordes med 2 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettotillgångar uppgick vid årets utgång till 21 MSEK, jämfört med 104 MSEK vid räkenskapsårets ingång.

Senast uppdaterad: 2016-06-29 11:42:59 av Xjamilah.elali@addtech.com