Förvaltningsberättelse

1 april 2015 - 31 mars 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Addtech AB, org nr 556302-9726, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2015/2016.

Samtliga uppgifter i denna årsredovisning avser kvarvarande verksamhet, exklusive utdelning av AddLife, om inte annat anges. Samtliga siffror avseende resultaträkning avser kvarvarande verksamheter med retroaktivitet från 1 april 2014. Samtliga siffror avseende balansräkning avser kvarvarande verksamhet från 31 mars 2016 utan retroaktivitet för tidigare perioder.

Marknadsutveckling under året

Sammantaget var affärsläget under året relativt stabilt även om vi upplevt en stor variation mellan våra olika marknader. Koncernen påverkades kraftigt av de minskade investeringarna inom olja och gas i Norge. Den negativa resultateffekten blev väsentlig eftersom denna försäljning hade en marginal överstigande koncernens genomsnitt. Det är ännu för tidigt att säga när marknaden för olja och gas i Norge återhämtar sig men våra bolag som är verksamma där har upplevt en stabilisering av efterfrågan under det fjärde kvartalet, om än på en låg nivå. Affärsläget inom våra övriga kundsegment på den norska marknaden var relativt stabilt och det finns vissa indikationer på att efterfrågan kan komma att öka i dessa segment.

I Sverige var aktivitetsnivån från tillverkande kunder fortsatt god och efterfrågan inom både elinfrastruktur samt bygg & installation ökade. Även i Danmark är marknadsförutsättningarna goda och vi hade en positiv försäljningsutveckling. I Finland lyckades vi upprätthålla försäljningen på en god nivå trots en minskad efterfrågan inom ett flertal marknadssegment. På våra marknader utanför Norden förbättrades affärsläget totalt sett mot slutet av året.


Viktiga händelser under året

Verksamhetsåret 2015/2016 var mycket händelserikt för Addtech. Koncernen har under året fortsatt att arbeta aktivt med åtgärder som påverkat kostnads- och rörelsekapitalsituationen i de verksamheter som haft ett svagare affärsläge. Parallellt har vi aktivt satsat resurser för att förstärka andra verksamheter i koncernen. Fokus har varit att vidareutveckla de olika verksamheterna och genomföra förvärv inom valda segment och nischer. Under året har tio förvärv genomförts i våra affärsområden. För helåret redovisades en liten resultatökning, tack vare både kostnadsfokus och flertalet förvärv.

I det fjärde kvartalet delades Addtechs aktieinnehav i AddLife ut genom en börsnotering på Nasdaq Stockholm. Synligheten för både Addtech och AddLife ökar genom denna renodling och möjliggör fokus på respektive huvudmarknader vilket ger bättre förutsättningar för fortsatt långsiktig lönsam tillväxt.


Utveckling per kvartal

  • Första kvartalet. Affärsläget under första kvartalet var totalt sett relativt stabilt men den varierande marknadsbilden utifrån geografi, kundsegment och produktsegment kvarstod. Efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag ökade något i Danmark och Sverige medan den, trots en viss osäkerhet i marknaden, var stabil i Finland. Den norska marknaden för insatskomponenter minskade inom olja och gas medan den var stabilare inom marinsegmentet och för landbaserad industri. Ett flertal industriella eftermarknadskunder hade en god efterfrågan under kvartalet och affärsläget var oförändrat för produkter inom bygg och installation. Vissa kunder inom elenergiområdet hade en fortsatt låg investeringsnivå. 
  • Andra kvartalet. Koncernens tillväxt i omsättning och resultat kommer från tidigare genomförda förvärv medan den underliggande efterfrågan sammantaget var stabil. På grund av minskade investeringar inom olje- och gassegmentet i Norge minskade efterfrågan där väsentligt. Något som främst påverkat affärsområdena Components och Energy men till mindre del även övriga affärsområden. Efterfrågan var god för koncernens bolag som är verksamma på marknader utanför Norden. Industriella eftermarknadskunder hade generellt sett en god efterfrågan och affärsläget har förbättrats något för produkter inom bygg och installation. Kunder inom elenergiområdet hade en fortsatt låg investeringsnivå medan nivån ökade inom specialfordonsindustrin.
  • Tredje kvartalet. Sammantaget ett relativt stabilt kvartal men med underliggande variationer såsom ett mer positivt affärsläge i Norden jämfört med verksamheterna utanför. Efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag ökade i Danmark och var stabil i Finland. Den svenska marknaden hade en bra underliggande efterfrågan men ett flertal av våra kunder minskade sina inköp inför årsskiftet. Den norska marknaden för insatskomponenter inom olja och gas minskade väsentligt medan den var stabilare inom marinsegmentet och för landbaserad industri. Utvecklingen i Norge fortsätter påverka främst affärsområdena Components och Energy negativt. Vissa kunder inom elenergiområdet hade en fortsatt låg investeringsnivå medan affärsläget var positivt för produkter inom bygg och installation och från kunder inom specialfordonsindustrin.
  • Fjärde kvartalet. Sammantaget var affärsläget under kvartalet relativt stabilt även om det var stor variation mellan olika kundsegment. Bolagen inom olja och gas i Norge upplevde en stabilisering av efterfrågan, om än på en låg nivå. Affärsläget inom övriga kundsegment på den norska marknaden var relativt stabilt och det fanns vissa indikationer på att efterfrågan kan komma att öka i dessa segment. I Sverige var aktivitetsnivån från tillverkande kunder fortsatt god och efterfrågan både inom el-infrastruktur samt bygg & installation ökade. I Danmark är marknadsförutsättningarna goda med en positiv försäljningsutveckling. Även i Finland upprätthölls försäljningen på en god nivå trots en minskad efterfrågan inom ett flertal marknadssegment. marknaderna utanför Norden förbättrades affärsläget totalt sett under slutet av året.
Senast uppdaterad: 2016-07-01 11:44:34 av charlotte.becker@oxp.se