Medarbetare och utveckling

Medarbetare

Medelantalet anställda inklusive avvecklad verksamhet uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 2 386 (2 224). Vid räkenskapsårets utgång uppgick antalet medarbetare till 2 076, vilket kan jämföras med 2 286 vid räkenskapsårets ingång. Under räkenskapsåret har genomförda förvärv i kvarvarande verksamhet ökat antalet medarbetare med 161. Utdelningen av AddLife har minskat antalet medarbetare med 285, utan hänsyn till årets förvärv om 155. Kvarvarande verksamhet har, exklusive förvärv, minskat antalet medarbetare med 86.

Ladda ned Excel

  2015/2016 2014/2015 2013/2014
Medelantal anställda 2 386 2 224 2 100
andel män 75% 74% 75%
andel kvinnor 25% 26% 25%
Åldersfördelning      
upp till 29 år 10% 10% 11%
30–49 år 54% 54% 55%
50 år och upp 36% 36% 34%
Genomsnittsålder 45 år 45 år 45 år
Personalomsättning 14% 13% 11%
Genomsnittlig anställningstid cirka 10 år cirka 10 år cirka 10 år

Forskning och utveckling

Koncernen bedriver i begränsad utsträckning egen forskning och utveckling. Koncernens affärsmodell innebär en kontinuerlig dialog och återkoppling till koncernens leverantörer, vilka svarar för huvuddelen av den forskning och utveckling som påverkar koncernens produktutbud.

Senast uppdaterad: 2016-06-21 13:28:15 av Xjamilah.elali@addtech.com