risker och osäkerhetsfaktorer

En investering i värdepapper är alltid förenad med risk. Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. En effektiv riskbedömning förenar Addtechs affärsmöjligheter och resultat med aktieägarnas och andra intressenters krav på stabil och långsiktig värdeutveckling samt kontroll. Vid en bedömning av Addtechs framtida utveckling är det därför viktigt att vid sidan av möjligheter till positiv utveckling även beakta olika risker i verksamheten. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i årsredovisningen samt en allmän omvärldsbedömning.

Addtech arbetar med riskhantering på ett såväl strategiskt som operativt plan. Riskhantering handlar om att identifiera, mäta och förhindra att risker realiseras, samt att löpande göra förbättringar för att minska framtida risker. Addtechkoncernen har policys och instruktioner för att identifiera avvikelser som skulle kunna utvecklas till risker. Risknivån i verksamheten följs systematiskt upp i styrelsemöten och månadsrapporter där avvikelser eller risker identifieras och åtgärdas. De riskfaktorer som har störst betydelse för Addtech är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen. Addtech påverkas även av finansiella risker såsom transaktionsexponering, omräkningsexponering, finansierings- och ränterisk samt kredit- och motpartsrisk. En mer detaljerad beskrivning av hur Addtech hanterar de finansiella riskerna finns i not 3.

 

Risk/beskrivning

ADDTECHS HANTERING

Konjunktur och marknadsutveckling

 

Efterfrågan på Addtechs tjänster påverkas i stor utsträckning av makroekonomiska faktorer som ligger utanför Addtechs kontroll, såsom den producerande industrins utveckling, läget i ekonomin i allmänhet samt förhållanden på den globala kapitalmarknaden.

Med fokus på olika nischmarknader samt merförsäljning av teknisk service, support och förbrukningsmaterial är bolaget mindre känsligt för konjunktursvängningar inom enstaka industrinäringar, branscher och geografiska områden. Addtech arbetar också kontinuerligt för att utveckla verksamheter som är mindre beroende av en specifik marknad.

Strukturförändringar

 

Globalisering, digitalisering och snabb teknikutveckling driver strukturförändringen i kundledet. Utvecklingen kan både öka efterfrågan på Addtechs kvalificerade tjänster men också leda till att Addtechs kunder försvinner genom sammanslagningar, nedläggningar och utflyttning till tex lågkostnadsländer.

Addtechs tydliga och unika mervärden som tjänster med högt teknikinnehåll, specialistkunskaper inom avancerad teknisk rådgivning, utmärkt service och stark närvaro på nischmarknader motverkar priskonkurrensen. Det ökar också konkurrenskraften och leder till att Addtech får möjlighet att leverera utanför det geografiska närområdet. Koncernens exponering mot ett stort antal branscher och att ingen kund svarar för mer än två procent av koncernens omsättning utgör även ett skydd mot negativ resultatpåverkan.

Konkurrenssituation

 

Förändring och konsolidering bland företagen i teknikhandelsbranschen påverkar konkurrensen. Risken finns att leverantörer går från att samarbeta med Addtech till egen försäljning eller att stora kunder kringgår agenturledet. Storskalighet kan leda till prispress och snabb teknisk utveckling kan urholka vårt erbjudande.

Addtech strävar efter att erbjuda produkter och tjänster där priset inte är den enskilt avgörande faktorn. Genom att arbeta nära såväl leverantörer som kunder utvecklas kontinuerligt vårt kunnande och vår konkurrenskraft. Vi tillför värde i form av omfattande teknisk kunskap, leveranssäkerhet, service och tillgänglighet och begränsar därmed risken att kunden kringgår agenturledet. För att minska konkurrensrisken från leverantörer arbetar Addtech löpande med att se till att ett samarbete med koncernen är den mest lönsamma försäljningsstrategin.

Miljö

 

Ändrad miljölagstiftning kan påverka försäljning av våra produkter, transporter av varor samt det sätt på vilket våra kunder använder produkterna. Det finns även en risk att något av koncernens dotterbolag, genom sitt organisationsnummer, kan knytas till ett historiskt ansvar enligt miljöbalken.

Addtechs dotterbolag ägnar sig i huvudsak åt handel och verksamheter som har en begränsad direkt miljöpåverkan. Inom koncernen bedrivs begränsad tillverkning. Koncernen följer upp verksamheten och miljörelaterade risker med hållbarhetsredovisning och samtliga bolag följer koncernens Uppförandekod. Addtech genomför i samband med förvärv analys av organisationsnummer för att motverka risken att bli ersättningsskyldig för historiska miljöärenden.

Förmåga att rekrytera och behålla personal

 

Addtech är i hög grad beroende av sina medarbetare. Förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade ledare och medarbetare är av yttersta vikt för att säkerställa kompetensnivån i bolaget. Därtill finns vid förvärv en risk för kompetensförlust.

Koncernen prioriterar arbete med internrekrytering och att skapa goda förutsättningar för att dotterbolagens personal skall utvecklas och göra karriär inom koncernen. I förvärvsstrategin ingår att bolagens nyckelpersoner ska vara väl motiverade att självständigt fortsätta driva bolaget som en del av koncernen. Addtechs Affärsskola riktar sig till såväl nyanställda som ledande befattningshavare och ökar den interna kunskapsöverföringen, vidareutvecklar medarbetarna samt förädlar företagskulturen. Koncernens regelbundna medarbetarundersökningar syftar till att ta reda på hur de anställda ser på arbetsgivare, arbetssituation och vad som kan förbättras och utvecklas.

 

Förvärv och Goodwill

 

Kostnader hänförliga till förvärv kan bli högre än förväntat och positiva resultateffekter kan ta längre tid att realisera än förväntat. Goodwillrisk uppstår om en affärsenhet underpresterar i förhållande till de antaganden som gällde vid värderingen och eventuell nedskrivning kan komma att påverka koncernens resultat negativt. Ytterligare risker förknippade med förvärv är integrationsrisker och exponering för okända förpliktelser.

Addtechs har mångårig och gedigen erfarenhet av att förvärva och prissätta bolag. Samtliga potentiella förvärv och deras verksamheter granskas noga innan förvärvet genomförs. Det finns väl inarbetade processer och strukturer för att prissätta, genomföra och integrera förvärvade bolag. I de avtal som ingås eftersträvas att erhålla erforderliga garantier för att begränsa risken för att okända förpliktelser. Det stora antal bolag som förvärvas innebär en väsentlig riskspridning.

Finansiell

 

Inom affärsverksamheten uppstår olika finansiella risker såsom transaktionsexponering och omräkningsexponering av valuta samt kreditrisker avseende kunder. Därutöver finns för koncernen som helhet andra finansiella risker såsom finansieringsrisk, ränterisk samt kredit- och motpartsrisk.

Addtech eftersträvar en strukturerad och effektiv hantering av de finansiella risker som uppstår i verksamheten i enlighet med den av styrelsen fastställda finanspolicyn. Finanspolicyn ger uttryck för ambitionen att identifiera, minimera och kontrollera de finansiella riskerna samt hur ansvaret för att hantera dessa risker fördelas inom organisationen.

Leverantörer

 

Som länken mellan leverantör och kund är Addtech beroende av att externa leverantörer uppfyller ingångna avtal gällande tex. volym, kvalitet och leveranstid för att Addtech ska kunna leverera som utlovat till kund. Problem hos leverantören riskerar att påverka Addtechs leverans till kund och i förlängningen både anseende och framtida försäljning.

Addtechs långa och nära relationer med pålitliga leverantörer minskar risken att inte kunna leverera som utlovat. Addtech ingår alltid avtal med sina leverantörer och är i ett längre perspektiv inte beroende av någon enskild leverantör.

Organisation

 

Addtechs decentraliserade organisation bygger på att dotterbolagen har ett stort eget ansvar för sin egen verksamhet. Det ställer höga krav på finansiell rapportering och uppföljning och brister inom detta område kan medföra bristfällig kontroll av verksamheten.

Addtech styr sina dotterbolag genom aktivt styrelsearbete, ett koncerngemensamt regelverk för övergripande policys samt finansiell rapportering. Genom att följa dotterbolagens utveckling löpande och vara aktiva ägare kan risker på dotterbolagsnivå och potentiella brister i verksamhet eller rapportering snabbt identifieras och åtgärdas i enlighet med koncernens interna riktlinjer.

Säsongseffekter

 

Risken för att Addtechs verksamhet, resultat och kassaflöde påverkas av kraftiga säsongseffekter styrt av kundernas efterfrågan.

Addtechs försäljning av högteknologiska produkter och lösningar inom tillverkande industri och infrastruktur innebär inga väsentliga säsongseffekter. Antal produktionsdagar samt kundernas efterfrågan och investeringsvilja kan dock variera mellan kvartalen.

 
Senast uppdaterad: 2016-06-29 11:17:24 av Xjamilah.elali@addtech.com