Aktiens omsättningshastighet
Total handelsvolym dividerat med snittantal utestående B-aktier under räkenskapsåret.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i procent av aktieägarnas andel av genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på rörelsekapital (R/RK)
Rörelseresultat i förhållande till genomsnittligt rörelsekapital.
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus räntekostnader plus/minus kursdifferenser i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar.
Eget kapital per aktie
Aktieägarnas andel av eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen.
Finansiell nettoskuld
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar med avdrag för likvida medel.
Finansiell nettoskuld/EBITDA
Finansiell nettoskuld dividerat med EBITDA.
Kassaflöde per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Nettoskuldsättningsgrad
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar, exklusive avsättningar till pensioner, i förhållande till eget kapital.
Personalomsättning
Antal medarbetare som slutat under året i relation till genomsnittligt antal medarbetare.
Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.
Rörelsekapital
Summan av varulager och kundfordringar med avdrag för leverantörsskulder. Vid beräkning av R/RK används årets genomsnittliga rörelsekapital.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Skuldsättningsgrad
Finansiell nettoskuld i förhållande till eget kapital.
Sysselsatt kapital
Balansomslutning reducerad med icke räntebärande skulder och avsättningar.
Utestående antal aktier
Totalt antal aktier minskat med av bolaget återköpta egna aktier.
Resultat per aktie
Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal utestående aktier.
Resultat per aktie efter utspädning
Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal utestående aktier, justerat för tillkommande antal akter vid utnyttjande av utestående personaloptioner eller liknande program.
Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättningen.