Förändringar i koncernens eget kapital

Ladda ned Excel

MSEK Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2015-04-01 51 344 -18 1 127 1 504 35 1 539
Årets resultat 1 950 1 950 19 1 969
Kassaflödessäkringar -2 -2 -2
Periodens omräkningsdifferenser -57 -57 -1 -58
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner 44 44 44
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0 -10 -10 -10
Övrigt totalresultat -59 34 -25 -1 -26
Årets totalresultat -59 1 984 1 925 18 1 943
Utfärdade köpoptioner 3 3 3
Inlösta köpoptioner 58 58 58
Återköp av egna aktier -45 -45 -45
Apportemission 234 234 234
Utdelning -219 -219 -8 -227
Utdelning av AddLife -1 927 -1 927 -63 -1 990
Förändring innehav utan bestämmande inflytande -54 -54 53 -1
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2016-03-31 51 344 -77 1 161 1 479 35 1 514
               
MSEK Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2014-04-01 51 344 -44 979 1 330 19 1 349
Årets resultat 392 392 8 400
Kassaflödessäkringar 1 1 1
Periodens omräkningsdifferenser 25 25 2 27
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner -63 -63 -63
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0 14 14 14
Övrigt totalresultat 26 -49 -23 2 -21
Årets totalresultat 26 343 369 10 379
Utfärdade köpoptioner 2 2 2
Inlösta köpoptioner 39 39 39
Återköp av egna aktier -35 -35 -35
Utdelning -200 -200 -4 -204
Förändring innehav utan bestämmande inflytande -1 -1 10 9
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2015-03-31 51 344 -18 1 127 1 504 35 1 539
               
Kommentarer till eget kapital, se not 20.
               
SEK 2015/2016 2014/2015          
Utdelning per aktie 3,25 1) 3,25          
 1) Enligt styrelsens förslag              

 

Senast uppdaterad: 2016-06-28 14:30:09 av Xjamilah.elali@addtech.com