Koncernens balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2016-03-31 2015-03-31
TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella anläggningstillgångar 1 498 1 543
Materiella anläggningstillgångar 168 198
Uppskjutna skattefordringar 6 4
Övriga finansiella tillgångar 21 20
Summa anläggningstillgångar 1 693 1 765
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Varulager 874 849
Skattefordringar 24 14
Kundfordringar 972 1 043
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 74 64
Övriga fordringar 28 35
Likvida medel 140 83
Summa omsättningstillgångar 2 112 2 088
SUMMA TILLGÅNGAR 3 805 3 853
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
EGET KAPITAL    
Aktiekapital 51 51
Övrigt tillskjutet kapital 344 344
Reserver -77 -18
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 1 161 1 127
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 479 1 504
Innehav utan bestämmande inflytande 35 35
Summa eget kapital 1 514 1 539
SKULDER    
Långfristiga skulder    
Långfristiga räntebärande skulder 41 20
Avsättningar till pensioner 199 318
Uppskjutna skatteskulder 242 217
Summa långfristiga skulder 482 555
Kortfristiga skulder    
Kortfristiga räntebärande skulder 721 573
Leverantörsskulder 570 619
Skatteskulder 23 40
Övriga skulder 190 211
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 292 305
Avsättningar 13 11
Summa kortfristiga skulder 1 809 1 759
Summa skulder 2 291 2 314
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 805 3 853
       
Upplysningar om eventualförpliktelser och ställda säkerheter finns i not 27.  
Senast uppdaterad: 2016-06-20 11:48:26 av Xjamilah.elali@addtech.com