Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

MSEK Not 2015/2016 2014/2015
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Resultat efter finansiella poster 423 410
Resultat från avvecklad verksamhet efter finansiella poster 1 658 103
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -1 413 126
Betald inkomstskatt -160 -100
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 508 539
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Förändring av varulager -53 -67
Förändring av rörelsefordringar -36 56
Förändring av rörelseskulder 55 29
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 474 557
       
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -70 -52
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 9 6
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -19 -9
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar   14 -
Förvärv av verksamheter, netto likviditetspåverkan -629 -268
Avyttring av verksamheter, netto likviditetspåverkan   6 -
Avyttring från avvecklad verksamhet, netto likviditetspåverkan   337 -
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -352 -323
       
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Återköp av egna aktier -45 -35
Inlösta och utfärdade köpoptioner 61 41
Upptagande av lån 164 135
Amortering av lån 6 -168
Övrig finansiering -13 -
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -217 -200
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -8 -4
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -52 -231
       
ÅRETS KASSAFLÖDE 70 3
       
Likvida medel vid årets början 83 69
Valutakursdifferens i likvida medel -13 11
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 140 83

 

Senast uppdaterad: 2016-06-20 11:49:59 av Xjamilah.elali@addtech.com