Koncernens resultaträkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2015/2016 2014/2015
Kvarvarande verksamhet      
Nettoomsättning 6 155 5 719
Kostnad för sålda varor -4 244 -3 946
Bruttoresultat 1 911 1 773
Försäljningskostnader -1 100 -1 013
Administrationskostnader -384 -352
Övriga rörelseintäkter 29 27
Övriga rörelsekostnader -13 -4
Rörelseresultat 443 431
Finansiella intäkter 2 3
Finansiella kostnader -22 -24
Finansnetto -20 -21
Resultat före skatt 423 410
Skatt -90 -89
ÅRETS RESULTAT FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHET 333 321
Avvecklad verksamhet      
Nettoresultat från avvecklad verksamhet   1 636 79
ÅRETS RESULTAT FRÅN AVVECKLAD VERKSAMHET 1 636 79
ÅRETS RESULTAT   1 969 400
Hänförligt till:    
Moderbolagets aktieägare 1 950 392
Innehav utan bestämmande inflytande 19 8
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)    
Kvarvarande verksamhet   4,85 4,70
Avvecklad verksamhet   24,35 1,20
Totalt resultat per aktie före och efter utspädning   29,20 5,90
Medelantal aktier efter återköp (’000) 66 703 66 288
Antal aktier vid periodens utgång efter återköp (’000) 66 958 66 456

Koncernens totalresultat

Ladda ned Excel

MSEK 2015/2016 2014/2015
Årets resultat 1 969 400
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen    
Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar -2 1
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -58 27
Skatt hänförlig till poster som senare kan återföras i resultaträkningen 0 0
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen    
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner 44 -63
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen -10 14
Övrigt totalresultat -26 -21
Årets totalresultat 1 943 379
Hänförligt till:    
Moderbolagets aktieägare 1 925 369
Innehav utan bestämmande inflytande 18 10

 

Senast uppdaterad: 2016-06-02 19:38:09 av Xjamilah.elali@addtech.com