Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2015/2016 2014/2015  
Nettoomsättning 58 54  
Administrationskostnader -69 -62  
Rörelseresultat -11 -8  
Resultat från andelar i koncernföretag 190 253  
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 27 32  
Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 8  
Räntekostnader och liknande resultatposter -16 -22  
Resultat efter finansiella poster 200 263  
Bokslutsdispositioner -20 -18  
Resultat före skatt 180 245  
Skatt -38 -50  
Årets resultat 142 195  
Övrigt totalresultat  
ÅRETS TOTALRESULTAT 142 195  
         
Senast uppdaterad: 2016-02-10 11:37:17 av alexander.paziraei@oxp.se