Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, om inget annat anges.