Not 11 Finansiella intäkter och kostnader

Ladda ned Excel

Koncernen 2015/2016 2014/2015
Ränteintäkter på banktillgodohavanden 2 2
Utdelningar 0 0
Valutakursförändringar, netto 0
Värdeförändring vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder, netto 0
Andra finansiella intäkter 0 1
Finansiella intäkter 2 3
   
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde -7 -8
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till verkligt värde -2 -1
Räntekostnader på pensionsskuld -5 -7
Valutakursförändringar, netto -1
Värdeförändring vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder, netto -1
Andra finansiella kostnader -7 -7
Finansiella kostnader -22 -24
Finansnetto -20 -21
     
Moderbolaget 2015/2016 2014/2015
Erhållen utdelning 23
Koncernbidrag 190 230
Resultat från andelar i koncernföretag 190 253
Ränteintäkter:    
Koncernföretag 27 32
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 27 32
Ränteintäkter m.m.:    
Koncernföretag 2 1
Övriga ränteintäkter, värdeförändring derivat och valutakursdifferenser 8 7
Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 8
Räntekostnader m.m.:    
Koncernföretag -1 -3
Övriga räntekostnader, värdeförändring derivat och bankkostnader -15 -19
Räntekostnader och liknande resultatposter -16 -22
Finansiella intäkter och kostnader 211 271