Not 13 Skatter

Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015
Periodens aktuella skatt -109,3 -105,9 -37,0 -49,9
Justering från tidigare år 0,6 -1,2
Total aktuell skattekostnad -108,7 -107,1 -37,0 -49,9
Uppskjuten skatt 18,9 17,9 -1,0 0,3
Total redovisad skattekostnad -89,8 -89,2 -38,0 -49,6
Koncernen 2015/2016 % 2014/2015 %
Resultat före skatt 422,5   410,1  
Vägd genomsnittlig skatt baserad på nationella skattesatser -89,7 21,2 -89,4 21,8
Skatteeffekt av        
Ej avdragsgilla kostnader -6,2 1,5 -12,0 2,9
Ej skattepliktiga intäkter 1,3 -0,3 4,5 -1,1
Transaktionskostnader, omvärdering villkorade köpeskillingar förvärv 2,0 -0,5 4,4 -1,1
Schablonränta på periodiseringsfonder -0,4 0,1 -0,6 0,1
Ändrad skattesats -0,2 0,0 1,4 -0,3
Justeringar från tidigare år 0,6 -0,1 -1,2 0,3
Övrigt 2,8 -0,7 3,7 -0,9
Redovisad skattekostnad -89,8 21,3 -89,2 21,8
Moderbolaget 2015/2016 % 2014/2015 %
Resultat före skatt 180,0   245,1  
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -39,6 22,0 -53,9 22,0
Skatteeffekt av        
Schablonränta på periodiseringsfonder -0,3 0,2 -0,5 0,2
Ej avdragsgilla kostnader        
Övrigt -0,4 0,2 -0,4 0,2
Ej skattepliktiga intäkter        
Utdelning från dotterbolag 5,1 -2,1
Övrigt 2,7 -1,5 0,1 0,0
Justeringar från tidigare år
Redovisad skattekostnad -37,6 20,9 -49,6 20,2

Ladda ned Excel

Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut 2016-03-31 2015-03-31
Koncernen Fordringar Skulder Netto Fordringar Skulder Netto
Anläggningstillgångar 1,0 -156,0 -155,0 3,8 -155,9 -152,1
Obeskattade reserver -102,0 -102,0 -95,6 -95,6
Pensionsavsättningar 14,0 0,0 14,0 32,7 -0,5 32,2
Övrigt 8,0 -1,0 7,0 4,8 -2,5 2,3
Nettoredovisat -17,0 17,0 0,0 -37,5 37,5 0,0
Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut 6,0 -242,0 -236,0 3,8 -217,0 -213,2

Ladda ned Excel

2016-03-31
Koncernen Belopp vid årets ingång inkl avvecklad verksamhet Redovisat över resultat- räkningen Avvecklad verksamhet Förvärv & avyttringar Redovisat i övrigt total resultat Omräknings-effekt Belopp vid årets utgång
Anläggningstillgångar -152,1 20,1 20,3 -47,1 0,7 3,2 -154,9
Obeskattade reserver -95,6 -6,2 -3,0 0,0 2,0 -102,8
Pensionsavsättningar 32,2 -0,5 -7,7 0,0 -9,8 -0,3 13,9
Övrigt 2,3 5,5 5,5 -3,2 0,0 -2,0 8,1
Uppskjuten skatt, netto -213,2 18,9 15,1 -50,3 -9,1 2,9 -235,7
   
  2015-03-31
Koncernen Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Avvecklad verksamhet Förvärv & avyttringar Redovisat i övrigt total resultat Omräknings-effekt Belopp vid årets utgång
Anläggningstillgångar -136,8 21,1 -36,4 0,0 -152,1
Obeskattade reserver -94,7 0,0 -0,9 -95,6
Pensionsavsättningar 17,2 0,6 14,2 0,2 32,2
Övrigt 2,9 -0,2 -0,2 -0,2 2,3
Uppskjuten skatt, netto -211,4 21,5 -37,3 14,0 0,0 -213,2

Ladda ned Excel

2016-03-31 2015-03-31
Moderbolaget Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Belopp vid årets utgång Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Belopp vid årets utgång
Finansiella instrument 0,5 -0,6 -0,1 0,2 0,3 0,5
Uppskjuten skatt, netto 0,5 -0,6 -0,1 0,2 0,3 0,5
             
I koncernen finns underskottsavdrag 0,4 (0) som ej är aktiverade, eftersom det inte är sannolikt att bolagen kommer att generera överskott inom en överskådlig framtid.