Not 14 Immateriella anläggningstillgångar

Ladda ned Excel

2016-03-31
Förvärvade immateriella tillgångar Internt utvecklade immateriella tillgångar
Koncernen Goodwill Leverantörs- relationer, kund- relationer
& teknik
Varu- märken Balanserade utgifter för forskning & utveckling Hyres- rätter & liknande rättig- heter Data- program Dataprogram Totalt
Ackumulerade anskaffnings- värden              
Vid årets början 903 983 23 16 1 67 4 1 997
Företagsförvärv 515 394 1 10 920
Investeringar 2 1 1 15 19
Avvecklad verksamhet -543 -354 -1 -14 -912
Avyttringar och utrangeringar 0 0 -17 -17
Årets omräkningseffekt -19 -24 -1 0 0 -44
Vid årets slut 856 1 001 22 17 2 61 4 1 963
Ackumulerade av- och ned- skrivningar                
Vid årets början -379 0 -13 -1 -57 -4 -454
Företagsförvärv -8 -3 -11
Avskrivningar -111 0 -2 0 -6 -119
Avvecklad verksamhet 101 7 108
Avyttringar och utrangeringar 0 0 3 3
Årets omräkningseffekt 7 1 0 0 8
Vid årets slut -390 0 -14 -1 -56 -4 -465
Redovisat värde vid årets slut 856 611 22 3 1 5 0 1 498
Redovisat värde vid årets början 903 604 23 3 0 10 0 1 543

Ladda ned Excel

2015-03-31
Förvärvade immateriella tillgångar Internt utvecklade immateriella tillgångar
Koncernen Goodwill Leverantörs- relationer, kund- relationer
& teknik
Varu- märken Balanserade utgifter för forskning & utveckling Hyres- rätter & liknande rättig- heter Data- program Dataprogram Totalt
Ackumulerade anskaffnings- värden              
Vid årets början 785 813 23 16 1 60 4 1 702
Företagsförvärv 113 166 279
Investeringar 2 1 0 0 6 9
Omklassificeringar 1 1
Årets omräkningseffekt 3 3 0 0 0 6
Vid årets slut 903 983 23 16 1 67 4 1 997
Ackumulerade av- och ned- skrivningar                
Vid årets början -290 0 -11 -1 -54 -4 -360
Avskrivningar -87 0 -2 0 -3 -92
Årets omräkningseffekt -2 0 0 0 -2
Vid årets slut -379 0 -13 -1 -57 -4 -454
Redovisat värde vid årets slut 903 604 23 3 0 10 0 1 543
Redovisat värde vid årets början 785 523 23 5 0 6 0 1 342

Ladda ned Excel

  2016-03-31 2015-03-31
Moderbolaget Dataprogram Totalt Dataprogram Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden        
Vid årets början 2,8 2,8 2,8 2,8
Investeringar
Vid årets slut 2,8 2,8 2,8 2,8
Ackumulerade avskrivningar        
Vid årets början -2,7 -2,7 -2,5 -2,5
Avskrivningar -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
Vid årets slut -2,8 -2,8 -2,7 -2,7
Redovisat värde vid årets slut 0,0 0,0 0,1 0,1
Redovisat värde vid årets början 0,1 0,1 0,3 0,3
       
Koncernen
Goodwill fördelad per affärsområde 2016-03-31 2015-03-31
Components 288 252
Energy 307 251
Industrial Process 114 117
Power Solutions 147 96
Avvecklad verksamhet     187
Totalt 856 903

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Koncernens redovisade goodwill uppgår till 856 MSEK (903). Efter övergången till IFRS skrivs inte goodwill av utan värdet prövas årligen i enlighet med IAS 36. Prövning gjordes senast under mars 2016.

Koncernen har genomfört cirka 100 förvärv sedan 2001. Goodwill i varje enskilt förvärv är inte väsentligt för koncernen. Goodwill fördelas därför på kassagenererande enheter, vilka sammanfaller med affärsenhet. Nedskrivningsprövningen görs på affärsenhetsnivå, eftersom den förvärvade verksamheten också integreras med annan Addtechverksamhet i en sådan omfattning, att det inte går att särskilja tillgångar och kassaflöden hänförliga till det förvärvade bolaget. Prövningen av goodwillvärden görs inte på högre nivå än segmentsnivå.

Återvinningsvärdet har beräknats utifrån nyttjandevärdet och utgår från en aktuell bedömning av kassaflöden för den kommande femårsperioden. Prognostiserat resultat för nästkommande räkenskapsår 2016/2017 bygger på tidigare utfall och erfarenheter. Prognosen upprättas utifrån orderingång, konjunktur, marknadsläge, aktuella löneavtal och antaganden om omsättningstillväxt, bruttomarginal, omkostnadsnivå, rörelsekapitalbehov och investeringsbehov baserat på tidigare erfarenheter. Under resterande del av femårsperioden har en tillväxttakt om 2 procent (2) per år antagits. För kassaflöden bortom femårsperioden har tillväxttakten antagits motsvara tillväxten under det femte året. Kassaflöden har diskonterats med en vägd kapitalkostnad som motsvarar cirka 10 procent (10) före skatt. Beräkningen visar att nyttjandevärdet överstiger det redovisade värdet. Således resulterade nedskrivningsprövningen inte i något nedskrivningsbehov. Nedskrivningstest visar att inga rimligt möjliga ändringar av viktiga antaganden skulle leda till nedskrivningsbehov.

Övrig nedskrivningsprövning

Varje år genomförs prövning av nedskrivningsbehov av varumärken enligt samma principer som vid goodwill. Några händelser eller ändrade förhållanden som motiverat en nedskrivningsprövning av övriga immateriella anläggningstillgångar som skrivs av, har inte identifierats.