Not 15 Materiella anläggningstillgångar   

Ladda ned Excel

  2016-03-31
Koncernen Byggnader & mark Inredning i annans fastighet Maskiner Inventarier Pågående nyanläggning Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden            
Vid årets början 132 32 231 354 5 754
Företagsförvärv 11 31 27 69
Investeringar 2 4 11 48 5 70
Avyttringar och utrangeringar -17 -2 -8 -24 -51
Avvecklad verksamhet -11 -9 -31 -157 0 -208
Omklassificeringar 5 2 0 -7 0
Årets omräkningseffekt -1 0 -4 -4 0 -9
Vid årets slut 121 25 232 244 3 625
Ackumulerade av- och nedskrivningar            
Vid årets början -63 -23 -179 -290 -1 -556
Företagsförvärv -4 -20 -12 -36
Avskrivningar -4 -2 -15 -27 -48
Avyttringar och utrangeringar 8 1 8 22 39
Avvecklad verksamhet 5 5 23 105 138
Omklassificeringar 0 0 0
Årets omräkningseffekt 0 0 3 3 0 6
Vid årets slut -58 -19 -180 -199 -1 -457
Redovisat värde vid årets slut 63 6 52 45 2 168
Redovisat värde vid årets början 69 9 52 64 4 198
             
  2015-03-31
Koncernen Byggnader & mark Inredning i annans fastighet Maskiner Inventarier Pågående nyanläggning Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden            
Vid årets början 130 21 213 333 2 699
Företagsförvärv 8 6 0 14
Investeringar 0 2 14 31 5 52
Avyttringar och utrangeringar 0 -5 -21 -26
Omklassificeringar 0 1 0 -2 -1
Årets omräkningseffekt 2 1 8 5 0 16
Vid årets slut 132 32 231 354 5 754
Ackumulerade av- och nedskrivningar            
Vid årets början -59 -12 -165 -275 -1 -512
Företagsförvärv -8 -5 -13
Avskrivningar -3 -2 -12 -24 -41
Avyttringar och utrangeringar 0 5 16 21
Omklassificeringar -1 1 0
Årets omräkningseffekt -1 -1 -6 -3 0 -11
Vid årets slut -63 -23 -179 -290 -1 -556
Redovisat värde vid årets slut 69 9 52 64 4 198
Redovisat värde vid årets början 71 9 48 58 1 187

Ladda ned Excel

  2016-03-31 2015-03-31
Moderbolaget Inredning i annans fastighet Inventarier Totalt Inredning i annans fastighet Inventarier Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden            
Vid årets början 3 2 5 3 2 5
Investeringar 1 1 2 0 0 0
Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0
Vid årets slut 4 3 7 3 2 5
Ackumulerade avskrivningar enligt plan            
Vid årets början -1 -1 -2 0 -1 -1
Avskrivningar -1 0 -1 -1 0 -1
Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0
Vid årets slut -2 -1 -3 -1 -1 -2
Redovisat värde vid årets slut 2 2 4 2 1 3
Redovisat värde vid årets början 2 1 3 3 1 4