Not 17 Finansiella tillgångar och skulder

Ladda ned Excel

  2016-03-31 2015-03-31
Koncernen Finansiella tillgångar 1) Långfristiga fordringar Totalt Finansiella tillgångar 1) Långfristiga fordringar Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden            
Vid årets början 15 5 20 13 4 17
Företagsförvärv 6 2 8 0 0 0
Avgående tillgångar -5 -3 -8 0 0
Tillkommande tillgångar 1 0 1 1 1 2
Årets omräkningseffekt 0 0 0 1 0 1
Vid årets slut 17 4 21 15 5 20
Ackumulerade nedskrivningar            
Vid årets början 0 0 0 0 0 0
Avgående nedskrivningar 0 0 0 0
Vid årets slut 0 0 0 0 0 0
Redovisat värde vid årets slut 17 4 21 15 5 20
 1) Finansiella tillgångar består av aktier i intressebolag och bostadsaktiebolag.

Ladda ned Excel

        Moderbolaget
Fordringar på koncernföretag     2016-03-31 2015-03-31
Vid årets början     1 489 1 217
Ökning under året     99 326
Minskning under året     -146 -54
Redovisat värde vid årets slut     1 442 1 489
             
  Moderbolaget
          Redovisat värde Redovisat värde
Specifikation av andelar i koncernföretag Land Antal aktier Kvotvärde Innehav % 2016-03-31 2015-03-31
Addtech Nordic AB, 556236-3076, Stockholm Sverige 1 750 100 100 1 004 1 004
Addtech Holding AB, 556995-8126, Stockholm Sverige 500 000 1 100 - 0
Totalt         1 004 1 004
Komplett lagstadgad specifikation har bilagts den årsredovisning som insänts till Bolagsverket. Denna specifikation kan erhållas från Addtech AB.

Ladda ned Excel

Moderbolaget
Andelar i koncernföretag 2016-03-31 2015-03-31
Ackumulerade anskaffningsvärden    
Vid årets början 1 119 1 266
Nyinvestering 0
Koncernintern omstrukturering (avyttring dotterbolag) 0 -147
Vid årets slut 1 119 1 119
Ackumulerade nedskrivningar    
Vid årets början -115 -115
Vid årets slut -115 -115
Redovisat värde vid årets slut 1 004 1 004
Redovisat värde vid årets början 1 004 1 151

Ladda ned Excel

Redovisade värden på finansiella instrument redovisas i balansräkningen enligt följande tabell.
  2016-03-31
Koncernen Värderade till verkligt värde via resultatet Derivat i säkrings- redovisning Onoterade egetkapitalinstrument redovisade till anskaffningsvärde Kund- och lånefordringar Övriga skulder Summa redovisat värde
Övriga finansiella tillgångar 7 7
Långfristiga fordringar 4 4
Kundfordringar 972 972
Övriga fordringar 2 1 25 28
Likvida medel 140 140
Långfristiga räntebärande skulder 35 6 41
Kortfristiga räntebärande skulder 20 701 721
Leverantörsskulder 570 570
Övriga skulder 2 3 5
Total 59 4 7 1 141 1 277 2 488
             
2015-03-31
Koncernen Värderade till verkligt värde via resultatet Derivat i säkrings- redovisning Onoterade egetkapitalinstrument redovisade till anskaffningsvärde Kund- och lånefordringar Övriga skulder Summa redovisat värde
Övriga finansiella tillgångar 10 10
Långfristiga fordringar 5 5
Kundfordringar 1 043 1 043
Övriga fordringar 3 3 29 35
Likvida medel 83 83
Långfristiga räntebärande skulder 13 7 20
Kortfristiga räntebärande skulder 18 555 573
Leverantörsskulder 619 619
Övriga skulder 5 1 6
Total 39 4 10 1 160 1 181 2 394
             
Kortfristiga och långfristiga lån är upptagna till upplupna anskaffningsvärden. Skillnaden mellan redovisat värde och verklighet värde är marginell för dessa. Detsamma gäller andra finansiella instrument av större belopp, eftersom löptiden är kort.

Ladda ned Excel

Finansiella instrument, MSEK 2016-03-31 2015-03-31
  Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat som används i säkringsredovisning 1 1 3 3
Derivat som innehas för handelsändamål 2 2 3 3
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 3 3 6 6
             
Derivat som används i säkringsredovisning 3 3 1 1
Derivat som innehas för handelsändamål 2 2 5 5
Villkorade köpeskillingar 55 55 31 31
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 60 5 55 37 6 31
             
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
Nivå 1 avser när verkligt värde fastställs utifrån noterade priser på en aktiv marknad. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
Nivå 2 avser när verkligt värde fastställs utifrån antingen direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. Detta sker för valutakonton och inbäddade derivat.
Nivå 3 är inte observerbara på marknaden. För koncernens villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering.
För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.

Ladda ned Excel

Villkorade köpeskillingar 2015/2016 2014/2015
Ingående bokfört värde 31 27
Årets förvärv 54 31
Återförda via resultaträkningen -10 -13
Utbetalda köpeskillingar -21 -17
Räntekostnader 2 1
Valutakursdifferenser -1 2
Utgående bokfört värde 55 31
     
Finansiella instruments påverkan på nettoresultatet 2015/2016 2014/2015
Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen -3 -1
Derivat som används i säkringsredovisning -3 -1
Kund- och lånefordringar -3 -1
Finansiella tillgångar som kan säljas
Övriga skulder -8 -8
Totalt -17 -11