Not 18 Varulager

Ladda ned Excel

Koncernen 2016-03-31 2015-03-31
Råvaror och förnödenheter 84 64
Varor under tillverkning 42 41
Färdiga varor 748 744
Totalt 874 849
     
I kostnad för sålda varor för koncernen ingår nedskrivning av varulager med 16 MSEK (18). Inga väsentliga återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar har gjorts under 2015/2016 eller under 2014/2015.