Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2016-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2015-03-31
Hyra 15 16 1 1
Försäkringspremier 7 8 2 2
Pensionskostnader 9 5 0 1
Leasingavgifter 3 3 0 0
Övriga förutbetalda kostnader 26 25 4 3
Övriga upplupna intäkter 14 7 0 0
Totalt 74 64 7 7