Not 20 Eget kapital

Koncernen

Övrigt tillskjutet kapital

Avser eget kapital som är tillskjutet från ägare. 

Ladda ned Excel

  Koncernen
Reserver 1) 2015/2016 2014/2015
Omräkningsreserv    
Ingående omräkningsreserv -19 -44
Årets omräkningseffekt -57 25
Utgående omräkningsreserv -76 -19
Säkringsreserv 2)    
Ingående säkringsreserv 1 0
Omvärderingar redovisade via övrigt totalresultat -1 4
Redovisad i resultaträkningen vid avyttring (övriga rörelseintäkter/-kostnader) -2 -3
Skatt hänförlig till årets omvärderingar 0 -1
Skatt hänförlig till avyttringar 1 1
Utgående säkringsreserv -1 1
Reserver totalt -77 -18
 1) Avser reserver hänförliga till moderbolagets aktieägare.
 2) Avser kassaflödessäkringar, som består av valutaklausuler i kundkontrakt.

Omräkningsreserv

Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor.

Säkringsreserv

Säkringsreserven innefattar den effektiva andelen av den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkringsinstrument hänförbart till säkringstransaktioner som ännu inte har inträffat.

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag. Tidigare avsättningar till reservfond ingår i denna eget kapitalpost. 

Återköpta aktier

Återköpta aktier innefattar anskaffningskostnaden för egna aktier som innehas av moderbolaget. Per balansdagen uppgick koncernens innehav av egna aktier till 1 240 000 (1 742 300).

Utdelning

Efter balansdagen har styrelsen föreslagit utdelning om 3,25 kronor per aktie. Utdelningen blir föremål för fastställelse på årsstämman den 31 augusti 2016.                                           

Moderbolaget

Bundna fonder

Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.

Reservfond

Syftet med reservfonden är att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust.

Balanserade vinstmedel

Utgörs av föregående års fria egna kapital efter en eventuell reservfondsavsättning och efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med årets resultat och eventuell fond för verkligt värde summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.

Antal aktier

Antalet aktier per 31 mars 2016 utgörs dels av 3 237 672 aktier av serie A medförande 10 röster per aktie och dels av 64 960 824 aktier av serie B medförande 1 röst per aktie. Aktiens kvotvärde är 0,75 SEK. 1 240 000 aktier av serie B har återköpts, inom ramen för bolagets pågående återköpsprogram. Netto, efter avdrag för återköpta aktier, uppgår antalet B-aktier till 63 720 824.

Ladda ned Excel

Antal utestående aktier 2016-03-31 A-aktier B-aktier Samtliga aktieslag
Vid årets början 3 241 704 63 214 492 66 456 196
Lösen av köpoptioner 852 300 852 300
Återköp av egna aktier -350 000 -350 000
Omvandling av A- till B-aktier -4 032 4 032
Vid årets slut 3 237 672 63 720 824 66 958 496
       
Antal utestående aktier 2015-03-31 A-aktier B-aktier Samtliga aktieslag
Vid årets början 3 253 800 62 881 296 66 135 096
Lösen av köpoptioner 671 100 671 100
Återköp av egna aktier -350 000 -350 000
Omvandling av A- till B-aktier -12 096 12 096
Vid årets slut 3 241 704 63 214 492 66 456 196