Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 


Addtech har avgiftsbestämda och förmånsbestämda planer för pensioner i Sverige och Norge. Planerna omfattar ett stort antal anställda. Dotterbolag i andra länder har huvudsakligen avgiftsbaserade planer. Moderbolagets uppgifter om pensioner redovisas enligt Tryggandelagen.

Avgiftsbestämda planer

Planerna omfattar huvudsakligen ålderspension, sjukpension och familjepension. Premierna betalas löpande under året av respektive koncernföretag och storleken på premien baseras på lönen. Pensionskostnaden för perioden ingår i resultaträkningen.

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2015/2016 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP2 som tryggas genom försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 22 MSEK (25). Avgifterna för nästa räkenskapsår bedöms ligga i linje med årets avgifter. Den kollektiva konsolideringsnivån för Alecta uppgick i mars 2016 till 144 procent (148). Pensionsplanen enligt ITP1 redovisas som en avgiftsbestämd plan.

Förmånsbestämda planer

Den reviderade IAS 19, Ersättning till anställda, tillämpas från och med den 1 april 2013. Pensionsplanerna omfattar i huvudsak ålderspension. Respektive arbetsgivare har vanligen ett åtagande att betala livsvarig pension och intjänandet bygger på antalet anställningsår. Den anställde måste vara ansluten till planen ett visst antal år för att uppnå full rätt till ålderspension. För varje år tjänar den anställde in ökad rätt till pension vilket redovisas som pension intjänad under perioden samt ökning av pensionsåtagande. I Norge och Sverige förekommer fonderade och ofonderade pensionsplaner. De fonderade pensionsförpliktelserna är tryggade av förvaltningstillgångar som förvaltas av försäkringsbolagen. Koncernen uppskattar att 2 MSEK (4) blir betalda under 2016/2017 till de fonderade förmånsbestämda planerna. Totala antalet utfästelser om 874 (810) som ingår i förpliktelsen består av 104 aktiva (133), 493 fribrevsinnehavare (432) och 277 pensionärer (245).

Ladda ned Excel

Förpliktelser avseende ersättningar till anställda, förmånsbestämda planer    
Koncernen Moderbolaget
Pensionsskuld enligt balansräkningen 2016-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2015-03-31
Pensionsskuld PRI 189 280 16 16
Övriga pensionsåtaganden 10 38
Totala förmånsbestämda planer 199 318 16 16
         
Koncernen Moderbolaget
Förmånsbestämda förpliktelser och värdet på förvaltningstillgångar 2016-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2015-03-31
Fonderade förpliktelser:        
Nuvärdet av fonderade förmånsbestämda förpliktelser 48 92
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde -38 -57
Nettoskuld fonderade förpliktelser 10 35
Nuvärdet av ofonderade förmånsbestämda förpliktelser 189 283 16 16
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -) 199 318 16 16
Pensionsförpliktelser och förvaltningstillgångar per land:        
Sverige        
Pensionsförpliktelser   213 313 16 16
Förvaltningstillgångar   -22 -20
Nettobelopp i Sverige   191 293 16 16
Norge        
Pensionsförpliktelser   24 62
Förvaltningstillgångar   -16 -36
Nettobelopp i Norge   8 25
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -) 199 318 16 16
           
  Koncernen Moderbolaget
Avstämning av nettobelopp för pensioner i balansräkningen 2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015
Ingående balans 318 252 16 17
Kostnad förmånsbestämda planer 14 17 1 0
Utbetalning av ersättningar -7 -7 -1 -1
Tillskjutna medel från arbetsgivare -7 -7
Avvecklad verksamhet   -74
Omräkningseffekt -1 -1
Omklassificering av förvaltningstillgångar   1
Omvärderingar   -44 63
Vinster och förluster från regleringar 0
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -) 199 318 16 16
     
Koncernen    
Förändringar av den i balansräkningen redovisade förpliktelsen för förmånsbestämda planer 2015/2016 2014/2015    
Ingående balans 375 304    
Pensioner intjänade under perioden   10 9    
Pensioner intjänade tidigare perioder, oantastbara   -2    
Ränta på förpliktelser   7 11    
Betalda förmåner -8 -8    
Omvärderingar:          
Vinst (-)/förlust (+) till följd av finansiella antaganden   -43 64    
Erfarenhetsbaserade vinster (-)/förluster (+)   0 0    
Avvecklad verksamhet   -92    
Omräkningseffekt   -3 -1    
Vinster och förluster från regleringar -7 -4    
PENSIONSFÖRPLIKTELSERNAS NUVÄRDE 237 375    
   
Koncernen    
Förvaltningstillgångarnas förändringar 2015/2016 2014/2015    
Ingående balans 57 52    
Tillskjutna medel från arbetsgivare 7 7    
Betalda förmåner   -1 -1    
Ränteintäkt redovisad i resultatet 1 2    
Avkastning på förvaltningstillgångar, exklusive ränteintäkt 1 1    
Avvecklad verksamhet   -18    
Omräkningseffekt -2 -1    
Omklassificering av förvaltningstillgångar   0    
Vinster och förluster från regleringar -7 -3    
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde 38 57    
Koncernen Moderbolaget
Pensionskostnader 2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015
Förmånsbestämda planer        
Kostnad för pensioner intjänade under året 10 8
Intäkt för pensioner intjänade under tidigare perioder   -2
Ränta på förvaltningstillgångarna 7 11 1 1
Ränteintäkt redovisad i resultatet -1 -2
Total kostnad förmånsbestämda planer 14 17 1 1
Total kostnad avgiftsbestämda planer 115 101 6 5
Sociala kostnader på pensionskostnader 16 16 1 1
Total kostnad för ersättningar efter avslutad anställning 145 134 8 7
   
Koncernen    
Fördelning av pensionskostnader i resultaträkningen 2015/2016 2014/2015    
Kostnad för såld vara 19 21    
Försäljnings- och administrationskostnader 90 104    
Finansnetto 5 9    
Avvecklad verksamhet   31    
Totala pensionskostnader 145 134    
2015/2016 2014/2015
Aktuariella antaganden Sverige Norge Sverige Norge
Följande väsentliga aktuariella antaganden har tillämpats vid beräkning av förpliktelserna:    
Diskonteringsränta 1 april, % 2,30 2,30 3,80 3,60
Diskonteringsränta 31 mars, % 2,70 2,40 2,30 2,30
Framtida löneökningar, % 3,00 2,50 1,50-3,00 2,75
Framtida ökningar av pensioner (förändring av inkomstbasbelopp), % 2,50 2,50
Personalomsättning, % 10,00 2,00-5,00 10,00 2,00-5,00
Förväntad ”G-regulering”, % 2,25 2,50
Livslängdstabell FFFS 2007:24 K2013 B.E FFFS 2007:31 K2013 B.E
 
Pensionsförpliktelsernas känslighet för ändrade antaganden Sverige Norge Totalt  
Förmånsbestämda pensionsförpliktelser 31 mars 2016   213 24 237  
Diskonteringsräntan ökar med 0,5%   -22 -3 -25  
Diskonteringsräntan minskar med 0,5%   24 2 26  
Förväntad livslängd ökar med 1 år   9 0 9  
Förväntad livslängd minskar med 1 år   -10 -1 -11  


Diskonteringsräntan som används motsvarar räntan för förstklassiga företagsobligationer alternativt bostadsobligationer med en löptid som motsvarar den genomsnittliga löptiden för förpliktelserna och valutan

För svenska pensionsskulder har räntan för svenska bostadsobligationer använts som grund och för norska pensionsskulder räntan för norska företagsobligationer. Framtida ökningar av pensioner baseras på inflationsantagande. Den vägda genomsnittliga löptiden för förpliktelsen är cirka 18 år (19) och baseras på statistiska tabeller framtagna av Finansinspektionen och Försäkringssällskapet, i Sverige FFFS 2007:24 och i Norge K2013 B.E. Förväntad G-regulering används vid beräkningarna i Norge och motsvarar Sveriges inkomstbasbelopp.

Känslighetsanalyserna baseras på en förändring av ett antagande medan alla andra antaganden hålls konstanta. Vid beräkning av känsligheten i den förmånsbestämda förpliktelsen används samma metod, projected unit credit method, som vid beräkning av pensionsförpliktelsen redovisas i balansräkningen.