Not 24 Långfristiga räntebärande skulder

Ladda ned Excel

Koncernen
      2016-03-31 2015-03-31
Skulder till kreditinstitut:        
Förfall inom 2 år     1 0
Förfall inom 3-5 år    
Förfall 5 år och senare    
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut     1 0
Övriga räntebärande skulder:        
Förfall inom 2 år     22 17
Förfall inom 3 år     18 3
Förfall inom 4-5 år    
Förfall 5 år och senare    
Totalt långfristiga övriga räntebärande skulder     40 20
Totalt     41 20
         
I moderbolaget fanns inga långfristiga räntebärande skulder per 2016-03-31 (-). Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent med odiskonterat belopp på totalt 35 MSEK.
       
Addtechkoncernens långfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
2016-03-31 2015-03-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
EUR 0 0
SEK 1 1
NOK 0 0
Totalt   1   0
   
Moderbolaget
      2016-03-31 2015-03-31
Skulder till koncernföretag     390 533
Totalt     390 533
         
Moderbolagets skulder till koncernföretag löper utan fastställd förfallotidpunkt.