Not 25 Kortfristiga räntebärande skulder

Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2016-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2015-03-31
Checkräkningskredit        
Beviljad kreditlimit 1 002 800 1 000 800
Outnyttjad del -615 -391 -613 -391
Utnyttjat kreditbelopp 387 409 387 409
Övriga skulder till kreditinstitut 313 112 300 100
Övriga räntebärande skulder 21 52
Totalt 721 573 687 509
         
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på
5,0 procent med odiskonterat belopp på totalt 24 MSEK.
         
Addtechkoncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
  2016-03-31 2015-03-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
SEK 301 301 100 100
CNY 8 10 9 12
NOK 2 2 0 0
PLN
EUR 0 0
TTD 0 0
Totalt   313   112
         
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget Addtech AB.
Moderbolagets checkräkningskredit per 2016-03-31 varierar från 0,30 till 1,81 procent ränta beroende på vilken valuta utnyttjat kreditbelopp består av.
Moderbolagets lån i SEK löper med fast ränta och uppgick per 2016-03-31 till 0,80 procent.
Lån i CNY löper med rörlig ränta och uppgick per 2016-03-31 till 4,92 procent.
Lån i NOK löper med fast ränta och uppgick per 2016-03-31 till 5,75 procent.