Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2016-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2015-03-31
Hyresintäkter 0 1
Övriga förutbetalda intäkter 1 2
Löner och semesterlöner 180 194 7 8
Sociala avgifter och pensioner 65 72 7 5
Övriga upplupna kostnader 1) 46 36 3 1
Totalt 292 305 17 14
         
 1) Övriga upplupna kostnader avser främst periodiserade omkostnader.