Not 34 avvecklad verksamhet


Den 9 mars 2016 beslutades vid extra bolagsstämma om utdelning av Addtechs samtliga aktier i AddLife till aktieägarna i Addtech. Första dag för handel i AddLife-aktien av serie B på Nasdaq Stockholm var den 16 mars 2016.

Utdelningen resulterade i en icke kassapåverkande vinst av engångskaraktär om 1 562 MSEK, vilket avser skillnaden mellan marknadsvärdet på AddLifes aktier (baserat på det genomsnittliga handelspriset första handelsdagen) om 1 927 MSEK och koncernmässigt värde per den 29 februari 2016 om 365 MSEK. Det koncernmässiga värdet för AddLife avsåg främst goodwill och övriga omsättningstillgångar. I realisationsresultatet ingår även transaktionskostnader och valutakursresultat om totalt 12 MSEK.

Resultat efter skatt från den utdelade verksamheten fram till 29 februari 2016 uppgick till 1 636 MSEK.

Totalt kassaflöde från utdelningen av AddLife AB uppgick till -81 MSEK.

Avyttringen har särredovisats som avvecklad verksamhet i resultaträkningen i enlighet med IFRS 5. En avvecklad verksamhet redovisas skild från kvarvarande verksamhet i resultaträkningen med retroaktiv effekt för tidigare perioder. AddLife redovisas som avvecklad verksamhet nedan.

Ladda ned Excel

Periodens resultat för avvecklad verksamhet, MSEK 2015/2016 2014/2015
Rörelseintäkter 1 402 1 057
Rörelsekostnader -1 303 -952
Rörelseresultat 99 105
Resultat från avyttring av verksamhet 1 562 -
Finansiella poster -3 -2
Resultat före skatt 1 658 103
Skatt -22 -24
Resultat efter skatt 1 636 79

Ladda ned Excel

Kassaflöde hänförlig till avvecklad verksamhet, MSEK 2015/2016 2014/2015
Kassaflöde från den löpande verksamheten 109 120
Kassaflöde från investeringsverksamheten -266 -15
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 76 -100
Periodens kassaflöde -81 5

Ladda ned Excel

Tillgångar i den avvecklade verksamheten per avyttringsdagen, MSEK
Goodwill 543
Immateriella anläggningstillgångar 261
Materiella anläggningstillgångar 70
Finansiella anläggningstillgångar 10
Varulager 224
Övriga omsättningstillgångar 325
Summa tillgångar 1 433
   
Skulder i den avvecklade verksamheten per avyttringsdagen, MSEK
Uppskjuten skatteskuld 58
Långfristiga skulder 611
Kortfristiga skulder 348
Summa skulder 1 017