Not 5 Segmentrapportering

Indelningen i affärsområden speglar Addtechs interna organisation och rapportsystem. Som rörelsesegment redovisar Addtech affärsområden. Addtechs operativa bolag har från den 1 april 2015 varit organiserat i de fem affärsområdena Components, Energy, Industrial Process, Power Solutions och Life Science/AddLife. I mars 2016 så delades koncernens aktieinnehav i AddLife ut genom en börsnotering på Nasdaq Stockholm varvid fyra affärsområden kvarstår.

Components

Components marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik och elektronik samt automationslösningar. Kunderna finns främst inom tillverkningsindustrin.

Energy

Energy marknadsför och säljer produkter för transmission och distribution av el samt produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns främst inom energi- och elinstallationsmarknaden via föreskrivande led och elgrossister.

Industrial Process

Industrial Process marknadsför och säljer lösningar, delsystem samt komponenter, ofta under eget varumärke, som bidrar till att optimera industriella processer och flöden. Kunderna finns främst inom nordeuropeisk tillverkningsindustri.

Power Solutions

Power Solutions utvecklar, marknadsför och säljer komponenter och systemlösningar som säkerställer kraftförsörjning samt styrning och kontroll av rörelser eller energiflöden som t.ex. batterilösningar och produkter som används i interaktionen mellan människa och maskin. Kunderna finns främst inom specialfordon, telekom, miljö- och medicinteknik.

Ladda ned Excel

Uppgifter per rörelsesegment 2015/2016 2014/2015
Nettoomsättning Externt Internt Totalt Externt Internt Totalt
Components 2 027 2 2 029 1 888 1 1 889
Energy 1 486 1 1 487 1 346 0 1 346
Industrial Process 1 418 5 1 423 1 398 5 1 403
Power Solutions 1 224 2 1 226 1 087 1 1 088
Moderbolaget och koncernposter 0 -10 -10 0 -7 -7
Totalt 6 155 0 6 155 5 719 0 5 719
 
  2015/2016 2014/2015
Rörelseresultat, tillgångar och skulder Rörelse- resultat Tillgångar 1) Skulder 1) Rörelse- resultat Tillgångar 1) Skulder 1)
Components 122 1 086 339 129 971 322
Energy 115 997 246 114 809 250
Industrial Process 101 706 236 77 733 231
Power Solutions 122 680 209 123 540 191
Moderbolaget och koncernposter -17 336 1 261 -12 260 1 139
Avvecklad verksamhet 540 181
Rörelseresultat, tillgångar och skulder 443 3 805 2 291 431 3 853 2 314
Finansiella intäkter och kostnader -20     -21    
Resultat efter finansiella poster 423     410    
 1) Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella mellanhavanden med koncernföretag.

Ladda ned Excel

  2015/2016 2014/2015
Investeringar i anläggningstillgångar Immateriella 1) Materiella 1) Totalt Immateriella 1) Materiella 1) Totalt
Components 3 6 9 2 9 11
Energy 0 10 10 0 10 10
Industrial Solutions 1 13 14 3 13 16
Power Solutions 1 6 7 0 4 4
Avvecklad verksamhet 1 33 34 1 15 16
Moderbolaget och koncernposter 13 2 15 3 1 4
Totalt 19 70 89 9 52 61
1) Beloppen inkluderar inte effekter av företagsförvärv        
  2015/2016 2014/2015
Avskrivningar på anläggningstillgångar Immateriella Materiella Totalt Immateriella Materiella Totalt
Components -28 -8 -36 -25 -7 -32
Energy -35 -9 -44 -27 -6 -33
Industrial Solutions -13 -11 -24 -14 -10 -24
Power Solutions -14 -5 -19 -11 -5 -16
Avvecklad verksamhet -26 -13 -39 -13 -10 -23
Moderbolaget och koncernposter -3 -2 -5 -2 -3 -5
Totalt -119 -48 -167 -92 -41 -133
Väsentliga resultatposter andra än avskrivningar, som inte motsvaras av betalningar 2015/2016 Nettovinster Förändring av pensionsskuld Övriga poster Totalt
Components     1 -25 -6 -30
Energy     0 -6 -5 -11
Industrial Solutions     0 0 -3 -3
Power Solutions     0 -5 4 -1
Avvecklad verksamhet     -1 569 1 2 -1 566
Moderbolaget och koncernposter     0 35 -3 32
Totalt     -1 568 0 -11 -1 579

Ladda ned Excel

Uppgifter per land 2015/2016 2014/2015
  Nettoom- sättning externt Tillgångar 1) Varav anläggnings-tillgångar Nettoom- sättning externt Tillgångar 1) Varav anläggnings-tillgångar
Sverige 2 324 1 717 764 2 244 1 862 888
Danmark 978 543 210 801 597 232
Finland 750 422 169 695 465 199
Norge 837 756 456 870 644 354
Övriga länder 1 266 201 59 1 109 214 56
Moderbolag, koncernposter och ofördelade tillgångar 166 8 71 12
Totalt 6 155 3 805 1 666 5 719 3 853 1 741
 1) Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella tillgångar. De externa intäkterna är baserade på var kunderna är lokaliserade och de redovisade värdena på tillgångarna är baserade på var tillgångarna är lokaliserade.
2015/2016 2014/2015
Investeringar i anläggningstillgångar Immateriella Materiella Totalt Immateriella Materiella Totalt
Sverige 17 12 29 5 16 21
Danmark 1 4 5 1 3 4
Finland 0 5 5 2 5 7
Norge 3 3 0 2 2
Övriga länder 0 13 13 0 11 11
Avvecklad verksamhet 1 33 34 1 15 16
Totalt 19 70 89 9 52 61

 

Koncernen har ingen enskild kund vars intäkter uppgår till 10 procent av de totala intäkterna, varför ingen redovisning finns gällande detta.