Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören anser att koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS sådana de antagits av EU respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Koncernen och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och noter.

Stockholm den 23 juni 2016

 Anders Börjesson
     Styrelsens ordförande

Tom Hedelius
Styrelsens vice ordförande  

Eva Elmstedt
Styrelseledamot

  Ulf Mattsson
Styrelseledamot

Malin Nordesjö
Styrelseledamot

Lars Spongberg
Styrelseledamot

Johan Sjö
Styrelseledamot och Verkställande direktör

 Vår revisionsberättelse har avgivits den 23 juni 2016

KPMG AB


  George Pettersson
Auktoriserad Revisor
Huvudansvarig

KPMG AB


Jonas Eriksson
Auktoriserad Revisor

Senast uppdaterad: 2016-06-30 10:20:15 av Xjamilah.elali@addtech.com