Året i korthet

RESULTATÖKNING OCH FOKUSERAD KÄRNAFFÄR

För affärsåret 2015/2016 redovisar koncernen en tillväxt både i omsättning och i resultat, vilken i huvudsak kommer från genomförda förvärv men även från ett ökat kostnadsfokus. De minskade investeringarna inom olja och gas i Norge har haft en stor negativ inverkan på koncernens resultat medan affärsläget på marknader utanför Norden har förbättrats under slutet av året. Under räkenskapsåret har koncernen genomfört tio förvärv vilka tillför en årsomsättning om cirka 640 MSEK. Årets kassaflöde från rörelsen uppgick till 474 MSEK.

Q1 VARIERANDE MEN POSITIV MARKNAD

Affärsläget under det första kvartalet var relativt stabilt, men den varierande marknadsbilden utifrån geografi, kundsegment och produktsegment bestod. Ett förvärv genomfördes.
Q3 FORTSATT HÖG FÖRVÄRVSAKTIVITET

Under det tredje kvartalet var affärsläget mer positivt i Norden än för våra verksamheter utanför, trots fortsatt tufft marknadsläge inom olja och gas i Norge. Fyra förvärv genomfördes.

Q2 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV

Efterfrågan minskade väsentligt inom olja och gas i Norge medan efterfrågan var god på marknader utanför Norden. Även i Sverige och Danmark var efterfrågan god inom flera segment. Tre förvärv genomfördes.

Q4 FOKUSERAD KÄRNAFFÄR

Affärsläget utanför Norden förbättrades och inom Norden var försäljningsutvecklingen positiv. Addtechs samtliga aktier i AddLife delades ut till aktieägarna i Addtech och AddLife började handlas på Nasdaq Stockholm. Två förvärv genomfördes.

Dynamisk graf: Nettoomsättning och rörelseresultat, År
Dynamisk graf: Nettoomsättning och rörelseresultat, Kv
  2015/2016 2014/2015 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 6 155 5 719 8
EBITA 536 510 5
EBITA-marginal, % 8,7 8,9  
Rörelseresultat, MSEK 443 431 3
Kassaflödet från rörelsen, MSEK 474 557 -15
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 4,85 4,70 3
Eget kapital per aktie, SEK 22,10 22,60 -2
Avkastning på rörelse­kapital (R/RK), % 38 44  
Avkastning eget kapital, % 20 28  
Soliditet, % 40 40  
För definitioner se sidan 104.      
Samtliga uppgifter i denna årsredovisning avser kvarvarande verksamhet, exklusive utdelning av AddLife, om inte annat anges. Samtliga siffror avseende resultaträkning avser kvarvarande verksamheter med retroaktivitet från 1 april 2014. Samtliga siffror avseende balansräkning avser kvarvarande verksamhet från 31 mars 2016 utan retroaktivitet för tidigare perioder.
Senast uppdaterad: 2016-06-30 12:49:11 av charlotte.becker@oxp.se