Hållbarhet

vi driver en hållbar teknisk utveckling

Addtechs vision är att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel. Visionen innebär ett långsiktigt fokus på att utveckla affären genom att ständigt vara ett värdeadderande och kunskapslevererande bolag. För att uppnå det krävs att vi driver vår verksamhet på ett hållbart sätt. Addtech ska uppfylla kunders, aktieägares och medarbetares krav och förväntningar på hållbarhet och driva en hållbar teknisk utveckling.

Hållbarhetsarbetet innebär att Addtech tar ett långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling av medarbetare, miljö och lönsamhet. Globala och lokala krav på minskade utsläpp och ökad hållbarhet i samhället gör hållbara produkter och lösningar till ett konkurrensmedel på teknikhandelsmarknaden. Addtech strävar efter att vara ett bättre val än konkurrenterna och arbetar aktivt för att möta denna efterfrågan. Det gör vi genom att våra dotterbolag är engagerade för att utveckla och erbjuda lösningar som ökar kundernas energieffektivitet och minskar deras miljöpåverkan. Redan idag erbjuder dotterbolagen ett tekniskt värdeskapande som minskar kundens energiförbrukning och gör dem mer hållbara. Genom att fortsätta utveckla hållbara lösningar till våra kunder ökar vår konkurrenskraft samtidigt som vi bidrar till ett hållbart samhälle.

Addtechs dotterbolag har lång erfarenhet av att möta marknadens krav på kvalitets- och miljöcertifieringar och hållbarhet är en strategisk fråga inom koncernen. Inom Addtech finns ett särskilt CSR-råd (Corporate Social Responsibility) bestående av representanter från de olika affärsområdena. Rådets syfte är att planera och besluta om aktiviteter som bidrar till ett strategiskt hållbarhetstänk i områden som rör arbetsvillkor, miljö och etik.

Koncernens hållbarhetsarbete har resulterat i att samtliga dotterbolag har implementerat vår uppförandekod, att Addtech årligen gör en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer tillämpningsnivå C och leverantörsgranskningar. En koncernövergripande medarbetarundersökning har även införts, vilket i sin tur lett till införandet av en regelbunden medarbetardialog och ett situationsanpassat ledarskap.

Addtechs bolagsstruktur och verksamhet, med drygt 120 dotterbolag, är en utmaning för snabbt genomslag i hållbarhetsarbetet då många enheter ska införa helt eller delvis nya processer. Arbetet öppnar dock för mer attraktiva kunderbjudanden, större kostnadsbesparingar och ett förbättrat kvalitets- och personalarbete. 

Hållbar utveckling som skapar värde

Addtechs mål är att skapa värde för sina fem intressenter: kunder, leverantörer, medarbetare, aktieägare och samhället. Bolagets intressentanalys visade att de högst prioriterade frågorna var resultatutveckling, affärsetik, arbetsmiljö och energiförbrukning. Det är utifrån dessa områden vi bedriver vårt hållbarhetsarbete som vi sammanfattar i tre kategorier; ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde.

  • Ekonomiskt värdeskapande. Ekonomisk styrka är en hörnsten för att kunna investera i hållbar utveckling och Addtech arbetar dedikerat för att försäkra att vi är både konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva 
  • Socialt värdeskapande. En förutsättning för Addtechs hållbara utveckling är att vi ser till alla de människor som vår verksamhet påverkar. Detta inbegriper våra kunder, leverantörer, medarbetare, samarbetspartners och de samhällen där vi är verksamma. Addtechs uppförandekod fungerar som en kompass för våra medarbetare, och våra leverantörer uppmanas att verka i linje med den. 
  • Miljömässigt värdeskapande. Dotterbolagen arbetar aktivt med att hitta energieffektiva lösningar till kunderna. Nära hälften av den el som används inom koncernen är från förnyelsebara källor och vår målsättning är att kontinuerligt öka den andelen. Eftersom koncernens bolag i huvudsak ägnar sig åt teknikhandel har verksamheten en begränsad direkt miljöpåverkan. Koncernen arbetar löpande med förbättringsåtgärder inom de områden som vi kan påverka.

Addtechs uppförandekod

Addtechs hållbarhetsarbete utgår från koncernens uppförandekod. Miljö, etik och moral är de centrala koncepten inom CSR och har sedan länge varit en del av koncernens verksamhet. Koncernens uppförandekod omfattar samtliga anställda i den egna verksamheten och i relationen med leverantörer av produkter och tjänster. Ambitionen är att dotterbolagen ska arbeta tillsammans med leverantörerna för att åstadkomma positiva förändringar. Addtechkoncernens uppförandekod stöder FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Läs mer på Addtech.se

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen är en viktig del i hållbarhetsarbetet för Addtechkoncernen då den sätter fokus på dessa frågor så att medarbetare, ägare och andra intressenter ges möjlighet att ta del av hur CSR-arbetet utvecklas. Redovisningarna ligger till grund för koncernens fortsatta utveckling inom CSR. Några av ämnesområdena som redovisas är koncernens energianvändning, klimatpåverkan, personalomsättning samt medarbetarnas hälsa och säkerhet. Årets hållbarhetsredovisning möter Global Reporting Initiatives (GRI) krav på tillämpningsnivå C för GRI G3. Under året 2016/2017 har övergången till GRI G4 påbörjats. 

Händelser under året

  • Addtechs medarbetare är en absolut förutsättning för vår framgång. En god företagskultur bäddar för trivsel, låg sjukfrånvaro och goda relationer samt låg personalomsättning. Addtech är, och ska vara, ett företag där arbetsliv och privatliv ska kunna förenas. Medarbetarundersökningar genomförs kontinuerligt för att säkerställa ett positivt arbetsklimat. Koncernledning och chefer lägger stor vikt vid informationen från medarbetarundersökningen och arbetar med att göra förändringar i enlighet med resultatet. Addtech eftersträvar en arbetsmiljö som främjar hälsa och välbefinnande. Utifrån den senaste medarbetarundersökningen har koncernen identifierat utvecklingsområden och gjort insatser där det funnits möjligheter att förbättra arbetssituation eller arbetsmiljö, både i enskilda dotterbolag och på koncernnivå. Ytterligare medarbetarmätningar och insatser inom detta område kommer att genomföras under 2016.
  • Leverantörer är en viktig intressentgrupp i Addtechs hållbarhetsarbete. Kartläggningen av leverantörernas hållbarhet och förhållande till Addtechs uppförandekod har fortsatt under verksamhetsåret och arbetet med att få in fler svar fortsätter. Hittills har inga väsentliga brister hos leverantörerna framkommit. Fler bolag har under året anslutit sig till leverantörsutvärderingen och under verksamhetsåret 2016/2017 kommer ytterligare bolag att slussas in i denna utvärdering. Målsättningen är att dialogen med leverantörerna ska stärka deras hållbarhetsarbete och motivera dem till att integrera det i sina affärsmodeller så att vi tillsammans verkar värdeskapande i samma riktning.

Läs mer i hållbarhetsredovisningen för 2015/2016 på Addtech.se  

Senast uppdaterad: 2016-07-01 11:52:13 av alexander.paziraei@oxp.se