Hållbarhetsredovisning 2015/2016

Redovisningens syfte och mål

Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv. Syftet är också att visa koncernens resultat ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Genom att kontinuerligt utvärdera verksamheten ur dessa perspektiv synliggör vi besparings- och förbättringspotential samt minimerar våra risker. Utöver att bidra till affärsnyttan är målet med hållbarhetsredovisningen är att ge kunder, medarbetare och aktieägare en förståelse för och kunskap om Addtechs CSR-arbete (Corporate Social Responsibility).

Vi tillför värde

Addtech har arbetat efter samma affärsidé sedan 1906 – att representera internationella leverantörer på den nordiska marknaden. Affärsidén har varit framgångsrik i över 100 år, vilket visar att det, trots industriell utveckling och skiftande konjunkturlägen, behövs en länk mellan tillverkare och användare – så länge den tillför värde.

Värdet skapas i våra dotterbolag, vilka kännetecknas av en strävan efter att vara marknadsledande inom väl avgränsande nischer. Våra säljare är tekniskt kunniga affärsmän som arbetar nära våra kunder och leverantörer för att lösa olika kundbehov. Produktutbudet spänner från standardkomponenter till skräddarsydda helhetslösningar, samtliga med högt kunskaps-, och teknikinnehåll.

Addtech tillför värde genom att vara en aktiv ägare av självständiga dotterbolag. Vi växer ständigt genom förvärv och idag är vi stolta över att vara en koncern med drygt 120 aktiva dotterbolag. Genom att våra dotterbolag har en hög frihetsgrad och eget ansvar för sin verksamhet, samtidigt som de är en del av en större koncern, förenar vi det börsnoterade storbolagets finansiella styrka, erfarenhet och breda nätverk, med dotterbolagens personliga engagemang och affärsmannaskap. Vår storlek och styrka innebär naturligtvis ett stort ansvar för våra ägare, medarbetare, samhället och för miljön. Vår ambition är att Addtechs verksamhet skall ha en positiv inverkan på vår omgivning och med ekonomiskt och tekniskt värdeskapande verka för en långsiktig hållbar utveckling.

Viktiga händelser 2015/2016

  • Addtechs medarbetare är en absolut förutsättning för vår framgång. En god företagskultur bäddar för trivsel, låg sjukfrånvaro och goda relationer samt låg personalomsättning. Addtech är, och ska vara, ett företag där arbetsliv och privatliv ska kunna förenas. Medarbetarundersökningar genomförs kontinuerligt för att säkerställa ett positivt arbetsklimat. Koncernledning och chefer lägger stor vikt vid informationen från medarbetarundersökningen och arbetar med att göra förändringar i enlighet med resultatet. Addtech eftersträvar en arbetsmiljö som främjar hälsa och välbefinnande. Utifrån den senaste medarbetarundersökningen har koncernen identifierat utvecklingsområden och gjort insatser där det funnits möjligheter att förbättra arbetssituation eller arbetsmiljö, både i enskilda dotterbolag och på koncernnivå. Ytterligare medarbetarmätningar och insatser inom detta område kommer att genomföras under 2016.
  • Leverantörer är en viktig intressentgrupp i Addtechs hållbarhetsarbete. Kartläggningen av leverantörernas hållbarhet och förhållande till Addtechs uppförandekod har fortsatt under verksamhetsåret och arbetet med att få in fler svar fortsätter. Hittills har inga väsentliga brister hos leverantörerna framkommit. Fler bolag har under året anslutit sig till leverantörsutvärderingen och under verksamhetsåret 2016/2017 kommer ytterligare bolag att slussas in i denna utvärdering. Målsättningen är att dialogen med leverantörerna ska stärka deras hållbarhetsarbete och motivera dem till att integrera det i sina affärsmodeller så att vi tillsammans verkar värdeskapande i samma riktning.

Om denna hållbarhetsredovisning 

Addtech publicerar årligen en hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen är en viktig del i hållbarhetsarbetet då den sätter fokus på dessa frågor i koncernen så att medarbetare, ägare och andra intressenter ges möjlighet att ta del av utvecklingen. Några av ämnesområdena som redovisas är koncernens energianvändning, klimatpåverkan, personalomsättning samt medarbetarnas hälsa och säkerhet. 

Rapporten möter Global Reporting Initiatives (GRI) krav på tillämpningsnivå C för GRI G3 och avser räkenskapsåret 2015/2016, med jämförelsedata från räkenskapsåret 2014/2015. Om inte annat anges omfattar hållbarhetsredovisningen hela koncernens verksamhet. Under året 2016/2017 har arbetet påbörjats med målet att koncernen för verksamhetsåret 2016/2017 ska kunna rapportera enligt GRI G4.

Denna hållbarhetsredovisning har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Om Addtech

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och offentlig sektor.

Addtech har drygt 2 000 anställda i cirka 120 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Merparten av Addtechs verksamhet är koncentrerad till de nordiska länderna. Koncernen är även verksam i 14 länder utanför Norden och därtill kommer export till ytterligare ett 20-tal länder. Koncernen omsätter cirka 6,2 miljarder SEK och Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Våra rörelsedrivande bolag strävar alla efter att vara marknadsledande inom sina nischer. Bolagen hålls samman av Addtechs företagskultur där affärsmannaskap och teknisk kompetens är centralt och där det lilla bolagets flexibilitet, personlighet och effektivitet kombineras med koncernens breda nätverk, resurser och finansiella styrka. Addtech driver ett långsiktigt utvecklingsarbete inom hållbarhetsområdet som omfattar alla dotterbolag inom koncernen. Hållbarhetsarbetet innebär att Addtech tar ett långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling av medarbetare, miljö och lönsamhet. 

Senast uppdaterad: 2016-11-07 11:32:06 av charlotte.becker@oxp.se