Marknadens drivkrafter

GLOBALISERING OCH TEKNIKUTVECKLING

Addtech verkar på den internationella teknikhandelsmarknaden där aktörer köper, anpassar och säljer tekniska produkter och lösningar. Vi har valt att fokusera på speciella nischer med högt teknik- och kunskapsinnehåll. Den snabba tekniska utvecklingen ställer stora krav på att hela tiden ligga i framkant med teknikutvecklingen. Det är här vi kan göra skillnad för både våra kunder och våra tillverkare. 

Nordeuropa som marknad

Addtech har sin bas i nordisk industri men agerar även internationellt. Tyngdpunkten ligger i Norden, men marknaderna utanför de nordiska länderna har haft en stark utveckling och har ökat i betydelse. Förutom en egen verksamhet i ett 15-tal länder utanför Norden, tillkommer export till ytterligare ett 20-tal länder. Dotterbolagen söker och representerar marknadsledande tillverkare från hela världen. Många av Addtechs produkter återfinns i globalt exporterande kunders slutprodukter och det är vanligt att Addtech fortsätter att leverera sina delar även i de fall när kundens tillverkning flyttas utomlands.

Makrotrender

Globala makrotrender som ökad globalisering, klimatförändringar och en växande medelklass innebär utmaningar för både Addtech och våra kunder men de innebär också goda affärsmöjligheter. Demografiska förändringar i form av befolkningstillväxt och en allt större medelklass medför ökad efterfrågan på kapital- och konsumtionsvaror liksom ett ökat behov av infrastrukturinvesteringar. Till följd av klimatförändringarna ökar också kraven och efterfrågan på hållbara tekniska lösningar, en marknadstrend till Addtechs fördel. Vårt fokus på att erbjuda produkter, tjänster och system som effektiviserar våra kunders verksamhet innebär ofta ett fokus på ökad energieffektivitet och minskad miljöpåverkan. Med hjälp av Addtechs höga kompetens inom hållbar teknikutveckling kan vi hjälpa våra kunder att möta omvärldens utmaningar och minska sin miljöpåverkan.

Marknadsutveckling

Marknadens långsiktiga tillväxt och lönsamhet är beroende av industrins och tjänstenäringarnas storlek och mångfald. Nordeuropas relativt höga kostnadsläge har bidragit till utvecklingen av en kunskapsintensiv, automatiserad och specialiserad industri- och tjänstenäring. Utvecklingen har även bidragit till en uppdelning av värdekedjan, ökad handel och ett ökat beroende av externa samarbetspartners som Addtech för produktutveckling och komponentanpassningar liksom för service och andra eftermarknadstjänster.

Leverantörsmarknaden blir alltmer komplex och kundernas behov av en samarbetspartner som hjälper dem att välja rätt leverantör och teknik ökar. När vi kan tillhandahålla ett sortiment med marknadsledande produkter, kombinerat med vårt egna teknik- och marknadskunnande och flexibla möjligheter till kundanpassningar, blir vi en attraktiv samarbetspartner för kunderna. Vårt mål är att vara värdeskapande och det innebär att vi genom vår kompetens, vår förståelse och våra resurser, alltid kan tillföra värde till våra kunders produkter och processer.

Tillväxt och lönsamhet

I ett kortare perspektiv är tillväxten och lönsamheten nära kopplade till industrikonjunkturen och det ekonomiska läget på de marknader där koncernen verkar. Addtechs fokus på infrastruktur och smala marknads­nischer sprider riskerna och minskar därmed konjunktur­känsligheten. Tillväxten och lönsamheten är emellertid starkt beroende av kundernas konkurrens­situation och deras möjlighet att lyckas väl på en inhemsk och/eller global marknad. Addtech utvärderar därför löpande respektive marknad för att säkerställa att det finns förutsättningar att nå koncernens finansiella mål.

Senast uppdaterad: 2016-07-01 10:21:05 av alexander.paziraei@oxp.se