VD har ordet

ökat fokus på kärnaffären

Verksamhetsåret 2015/2016 var mycket händelserikt för Addtech. Det har varit en stor variation i efterfrågan på olika marknader, vi har delat ut affärsområdet Life Science som bolaget AddLife till aktieägarna och vi har gjort ett flertal intressanta förvärv.

BIBEHÅLLEN LÖNSAMHET I VARIERANDE MARKNADSKLIMAT

Sammantaget var affärsläget under året relativt stabilt även om vi upplevt en stor variation mellan våra olika marknader. Koncernen påverkades kraftigt av de minskade investeringarna inom olja och gas i Norge. Den negativa resultateffekten blev väsentlig eftersom denna försäljning hade en marginal överstigande koncernens genomsnitt. Det är ännu för tidigt att säga när marknaden för olja och gas i Norge återhämtar sig men våra bolag som är verksamma där har upplevt en stabilisering av efterfrågan under det fjärde kvartalet, om än på en låg nivå. Affärsläget inom våra övriga kundsegment på den norska marknaden var relativt stabilt och det finns vissa indikationer på att efterfrågan kan komma att öka i dessa segment.

I Sverige var aktivitetsnivån från tillverkande kunder fortsatt god och efterfrågan inom både elinfrastruktur samt bygg & installation ökade. Även i Danmark är marknadsförutsättningarna goda och vi hade en positiv försäljningsutveckling. I Finland lyckades vi upprätthålla försäljningen på en god nivå trots en minskad efterfrågan inom ett flertal marknadssegment. På våra marknader utanför Norden förbättrades affärsläget totalt sett mot slutet av året.

Vi bibehåller fokus på att öka lönsamheten och ersätta minskad försäljning med nya affärer som kan bidra till vår resultattillväxt. Under året startade vi ett antal kostnadsrationaliseringsprojekt som hade en begränsad effekt under räkenskapsåret. Vi förväntar oss att dessa initiativ ska ge en successivt större effekt under verksamhetsåret 2016/2017.


NY PLATTFORM FÖR TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET

Vi har sedan en tid arbetat för att skapa förutsättningar för att särnotera affärsområdet Life Science på Nasdaq Stockholm. Förvärvet av Mediplast i juni 2015 gav Life Science, numera AddLife, en bärkraftig storlek och i mars 2016 kunde vi med stolthet dela ut AddLife till aktieägarna i Addtech.

"Renodlingen innebär ett fördjupat fokus på värdeadderande teknikhandel mot industriella kunder."

Synligheten för både Addtech och AddLife ökar genom denna renodling och vi kan fokusera på våra respektive huvudmarknader vilket ger bättre förutsättningar för fortsatt långsiktig lönsam tillväxt. För Addtechs del innebär renodlingen ett fördjupat fokus på värdeadderande teknikhandel mot industriella kunder. En ökad koncentration mot bolagets kärnmarknader är bra för relationen med leverantörer, kunder och medarbetare samt ökar våra möjligheter att attrahera rätt förvärvskandidater. Vi ökar också tillväxtmöjligheterna genom förvärv när vi efter utdelningen av AddLife har minskat vår skuldsättningsgrad.

Som en konsekvens av utdelningen av AddLife representerar siffrorna i denna årsredovisning vår kvarvarande verksamhet för räkenskapsåret 2015/2016.

Särnoteringen av AddLife har lett till förändringar i vår organisation. Vi har bildat ett nytt starkt ledningsteam bestående av våra affärsområdeschefer med lång erfarenhet från Addtech kompletterat med externt rekryterade Christina Kassberg som CFO. Internrekrytering är ett viktigt verktyg för Addtechs ledarförsörjning och våra tre nya internt rekryterade affärsområdeschefer visar att vårt arbete med att utveckla och befordra kompetenta medarbetare ger resultat. 

FORTSATT HÖG FÖRVÄRVSTAKT

Förvärv har en central roll i Addtechs strategi för att upprätthålla en långsiktigt lönsam tillväxt. Målet är att nå marknadsledande nischpositioner inom våra valda segment och geografiska marknader. Förvärvade bolag införlivas i Addtech, men fortsätter att verka under sina egna inarbetade företagsnamn och varumärken. Dotterbolagen har stor frihet i hur de driver och utvecklar sin verksamhet kombinerat med stöd från Addtechs nätverk och samlade kompetens. Våra förvärv är i regel små, vilket betyder att vi sprider våra risker och underlättar integrationen av nya bolag i koncernen. Genom förvärven får vi också in nya duktiga entreprenörer vilket utvecklar vår organisation. Alla delar av koncernen är hela tiden på jakt efter lönsamma bolag som passar in i Addtech.

För verksamhetsåret kan jag med glädje konstatera att vår inarbetade förvärvsstrategi fortsätter att fungera mycket väl och vår aktivitetsnivå var hög. Vi genomförde tio förvärv vilka tillför en årsomsättning på cirka 640 MSEK. Därutöver har vi hittills under 2016/2017 genomfört ytterligare fyra förvärv med en årsomsättning på cirka 200 MSEK.

"Alla delar av koncernen är hela tiden på jakt efter lönsamma bolag som passar in i Addtech."

HÅLLBARHETSFOKUS SOM SKAPAR VÄRDE

Vår vision är att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel. Visionen innebär ett långsiktigt fokus på att utveckla affären genom att ständigt vara ett värdeadderande och kunskapslevererande bolag. Globala och lokala krav på minskade utsläpp och ökad hållbarhet i samhället öppnar för nya affärsmöjligheter. Våra dotterbolag arbetar engagerat för att möta denna efterfrågan genom att utveckla och erbjuda lösningar som ökar kundernas energieffektivitet och minskar deras miljöpåverkan. Redan idag erbjuder dotterbolagen ett tekniskt värdeskapande som minskar kunders energiförbrukning och gör dem mer hållbara. Genom att fortsätta utveckla hållbara lösningar till våra kunder ökar vår konkurrenskraft samtidigt som vi bidrar till ett hållbart samhälle.

Addtech har långa och nära relationer med sina leverantörer och det har på dotterbolagsnivå alltid funnits ett hållbarhetsarbete utifrån marknadskrav, etik och miljöhänsyn. Under året har vi också fortsatt arbeta med våra leverantörsgranskningar, interna utbildningar och utvecklingssamtal med våra medarbetare.

STARKT UTGÅNGSLÄGE FRAMÅT

Trots att marknadssituationen är svårbedömd så har vi ett starkt utgångsläge och jag är övertygad om att Addtech kommer utvecklas väl de kommande åren. Vi har både möjligheter och utmaningar framför oss men med stort engagemang och förståelse för kundens affär ser vi fortsatt utvecklingspotential. Med ytterligare fokus på affärsmannaskap och ökade samarbeten dotterbolagen emellan har vi stora möjligheter att lyckas öka marginal och tillväxttakt. Därtill ger vårt fokus på resultat/rörelsekapital ett bra kassaflöde och en stark finansiell ställning vilket gör att vi kan fortsätta att hålla en hög förvärvstakt för att uppnå marknadsledande nischpositioner i allt fler marknadssegment.

När vi nu lämnat detta intensiva år bakom oss vill jag givetvis tacka alla medarbetare. Ert engagemang och kunnande är avgörande för att dotterbolagen och Addtech ska fortsätta utvecklas. Kombinationen av engagemang, kompetens och affärsmannaskap är det som gör oss till en teknikhandelskoncern i världsklass.

 

Johan Sjö, VD och koncernchef, Addtech AB

Senast uppdaterad: 2016-07-01 10:40:33 av alexander.paziraei@oxp.se