Flerårsöversikt

Ladda ned Excel

MSEK, om annat ej anges 2016/2017 2015/2016 2014/2015
Nettoomsättning 7 178 6 155 5 719
EBITDA 755 570 542
EBITA 715 536 510
Rörelseresultat 604 443 431
Resultat efter finansiella poster 580 423 408
Årets resultat 450 333 321
Immateriella anläggningstillgångar 1 892 1 498 1 543
Materiella och finansiella anläggningstillgångar 217 195 222
Varulager 942 874 849
Kortfristiga fordringar 1 286 1 098 1 156
Likvida medel 178 140 83
Summa tillgångar 4 515 3 805 3 853
Eget kapital hänförligt till aktieägarna 1 701 1 479 1 504
Innehav utan bestämmande inflytande 40 35 35
Räntebärande skulder och avsättningar 1 189 962 911
Icke räntebärande skulder och avsättningar 1 585 1 329 1 403
Summa eget kapital och skulder 4 515 3 805 3 853
Sysselsatt kapital 2 930 2 476 2 450
Rörelsekapital 1 362 1 208 1 084
Finansiell nettoskuld 1 011 822 828
Nettoskuld exkl. pensioner 801 623 510
EBITA-marginal, % 10,0 8,7 8,9
Rörelsemarginal, % 8,4 7,2 7,5
Vinstmarginal, % 8,1 6,9 7,6
Avkastning eget kapital, % 28 20 28
Avkastning sysselsatt kapital, % 23 16 23
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % 53 44 47
Soliditet, % 39 40 40
Skuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,6 0,6
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,5 0,4 0,3
Räntetäckningsgrad, ggr 23,9 20,3 21,9
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 1,3 1,4 1,2
Resultat per aktie, SEK 6,60 4,85 4,70
Resultat per aktie efter utspädningseffekt, SEK 6,55 4,85 4,70
Kassaflöde per aktie, SEK 8,25 7,10 8,40
Eget kapital per aktie, SEK 25,45 22,10 22,60
Utdelning per aktie, SEK 3,50 1) 3,25 3,25
Medelantal aktier efter återköp, ’000 66 824 66 703 66 288
Medelantal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 67 008 66 809 66 615
Aktiekurs per 31 mars, SEK 148,50 112,00 115,75
Kassaflöde från den löpande verksamheten 551 474 557
Kassaflöde från investeringsverksamheten -395 -352 -323
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -126 -52 -231
Årets kassaflöde 30 70 3
Medelantal anställda 2 133 2 386 2 224
Antal anställda vid årets slut 2 176 2 076 2 286
 1) Enligt styrelsens förslag.      
* Samtliga siffror avseende resultaträkning avser kvarvarande verksamheter exklusive utdelning av AddLife med retroaktivitet från 1 april 2014. Samtliga siffor avseende balansräkning avser kvarvarande verksamhet från 31 mars 2016 utan retroaktivitet för tidigare perioder.
Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:14 av charlotte.becker@oxp.se