Välkommen till årsstämma

Årsstämma i Addtech AB (publ.) hålls torsdagen den 31 augusti 2017 kl 16.00 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 25 augusti 2017,
  • dels anmäla sig till bolaget under adress Addtech AB (publ), Box 5112, 102 43 Stockholm, per telefon +46 (0)8-470 49 00, per fax +46 (0)8-470 49 01, via bolagets hemsida www.addtech.se/investerare eller via e-post info@addtech.com senast fredagen den 25 augusti 2017, kl 15.00. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas för årsstämman 2017.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 25 augusti 2017. Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska fullmakten i original, jämte eventuella behörighetshandlingar, skickas in till bolaget i god tid före årsstämman. Företrädare för juridisk person ska vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller på bolagets hemsida www.addtech.se/arsstamma fredagen den 21 juli 2017.

Utbetalning av utdelning

I årsstämmans beslut om utdelning kommer att anges den dag då aktieägare ska vara inregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att vara berättigade till utdelning. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit måndagen den 4 september 2017 för erhållande av utdelning. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg torsdagen den 7 september 2017 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Adress- och bankkontoändring

Aktieägare som ändrat namn, adress eller kontonummer bör snarast anmäla förändringen till sin förvaltare eller sitt kontoförande institut (bank). Särskild blankett för anmälan tillhandahålls av bankerna.

Förslag till årsstämman

  • Utdelning. Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 SEK per aktie (3,25). Utdelningen motsvarar totalt 234 MSEK (218).
  • Förlängning av återköpsmandat. Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman om förnyat mandat till återköp av egna aktier. Förslaget omfattar mandat för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska ske över börsen. Styrelsens mandat föreslås även omfatta möjligheten att använda återköpta aktier som likvid vid förvärv eller att avyttra återköpta aktier på annat sätt än över börsen för att finansiera förvärv.
Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:04 av charlotte.becker@oxp.se