Verkställande direktören och koncernledning

Verkställande direktören, Johan Sjö, leder verksamheten i enlighet med aktiebolagslagen samt inom de  ramar styrelsen lagt fast. Verkställande direktören tar i samråd med styrelsens ordförande fram  nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärenden och motiverar förslag till beslut. Verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i koncernledningen. Koncernledningen bestod vid utgången av 2016/2017 av, förutom Johan Sjö (VD), Christina Kassberg (ekonomidirektör), Anders Claeson (vice VD och affärsområdeschef Components), Hans Andersén (affärsområdeschef Energy), Johan Dyberg (affärsområdeschef Industrial Process), och Niklas Stenberg (affärsområdeschef Power Solutions). Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under VD:s ledning. En närmare presentation av VD och koncernledningen finns i årsredovisningen under avsnittet Koncernledning samt på bolagets hemsida.

Ersättning till ledande befattningshavare

Principer för ersättning till ledande befattningshavare i Addtech fastställs av årsstämman. Ledande befattningshavare utgörs av VD och övriga personer i koncernledningen. Vid årsstämman 2016 antogs valberedningens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer överensstämmer väsentligen med de principer som tidigare har tillämpats. 

Addtech strävar efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig och som därigenom gör att bolaget förmår attrahera samt behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen, som  varierar i förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå av de komponenter som anges nedan. Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara konkurrenskraftig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta lönen revideras årligen. Rörlig lön baseras i huvudsak på koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen. Styrelsen utvärderar på årlig basis huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte, och om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet ska innefatta överlåtelse av aktier i bolaget. Ålderspension, sjukförmåner och övriga förmåner ska utformas så att de återspeglar regler och praxis på marknaden. Om möjligt ska pensionerna vara premiebestämda. 

För ytterligare redogörelse avseende ersättningar till ledande befattningshavare se årsredovisningen not 6. De av stämman godkända principerna för ersättningar till ledande befattningshavare har följts under verksamhetsåret och de föreslagna principerna till årsstämman 2017 är oförändrade. För styrelsens fullständiga förslag till årsstämman 2017 hänvisas till sidan 105.

Långsiktiga incitamentsprogram

Addtech har fyra utestående köpoptionsprogram om totalt 1 374 721 B-aktier. Syftet med långsiktiga incitamentsprogram är att ge ledningspersoner inom koncernen en möjlighet att genom en egen investering ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier. Programmen förväntas vidare skapa förbättrade förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och ledningspersonernas intressen. Ambitionen är att programmen ska bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i Addtech. De ledningspersoner som omfattas av programmen är den grupp som, i en i övrigt starkt decentraliserad organisation, har möjlighet att skapa positiva resultateffekter genom samarbeten mellan koncernens dotterbolag. De av årsstämma beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammen innebär inte någon nettobelastning på bolagets egna kapital.

Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman i Addtech AB beslutar varje år om riktlinjer för ersättning till styrelsen och revisor. Enligt beslut från årsstämman 2016 ska styrelsearvode per ledamot vara oförändrat från föregåendeår.

Arvodet fördelas enligt följande: 500 000 SEK till styrelsens ordförande, 380 000 SEK till styrelsens vice ordförande och 250 000 SEK till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget. Totala arvodet uppgår till 1 880 000 SEK. För utskottsarbete utgår inget arvode. För ytterligare redogörelse avseende styrelsearvode se årsredovisningen not 6.

Revisionsarvode ska enligt beslut på årsstämman utgå enligt godkänd räkning. För ytterligare redogörelse avseende revisionsarvode samt arvode för tjänster utöver revision se årsredovisningen not 7.

Operativ organisation och styrning

Addtech är organiserat i följande fyra affärsområden: Components, Energy, Industrial Process och Power Solutions. Indelningen i affärsområden speglar Addtechs interna organisation och rapportsystem.

Sammantaget består Addtechkoncernen av cirka 120 självständiga bolag i 20 länder. Besluten om bolagens verksamhet fattas nära marknaden men ur ett styrningsperspektiv är det samtidigt viktigt att integrera det förvärvade bolaget i för koncernen viktiga frågor såsom finansiell rapportering, administrativa rutiner samt gemensamma kärnvärden.

I varje operativt bolag finns en styrelse där bolagets verkställande direktör och ledningspersoner från affärsområde eller affärsenhet finns representerade. Inom respektive affärsområde är bolagen grupperade i affärsenheter formade runt produkt- eller marknadskoncept. Varje bolags verkställande direktör rapporterar till en affärsenhetschef, som i sin tur rapporterar till affärsområdeschefen. Respektive affärsområdeschef rapporterar till VD för Addtech AB. Affärsområdena och affärsenheterna har interna styrelsemöten där VD är ordföranden samt ekonomidirektören för Addtech deltar samt respektive affärsområdeschef och controller. Andra tjänstemän deltar i affärsområdets styrelsemöten såsom föredragande av särskilda frågor eller om så annars bedöms lämpligt. 

Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:04 av charlotte.becker@oxp.se