Moderbolaget  

Verksamheten i moderbolaget Addtech AB omfattar koncernledning, koncernrapportering och finansförvaltning.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 54 MSEK (58) och resultatet efter finansiella poster till 312 MSEK (200). Intäkter från andelar i koncernföretag ingår med 318 MSEK (190). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar gjordes med 0 MSEK (2). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid årets utgång till 88 MSEK (+21).

Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:05 av charlotte.becker@oxp.se