Förvaltningsberättelse

1 april 2016 - 31 mars 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Addtech AB, org nr 556302-9726, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2016/2017. Samtliga uppgifter i denna årsredovisning avser kvarvarande verksamhet, exklusive utdelning av AddLife, om inte annat anges. Samtliga siffror avseende resultaträkning avser kvarvarande verksamheter med retroaktivitet från 1 april 2014. Samtliga siffror avseende balansräkning avser kvarvarande verksamhet från 31 mars 2016 utan retroaktivitet för tidigare perioder. Jämförelser inom parantes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

Verksamheten

Addtech är en svensk börsnoterad teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns inom främst tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 120 självständiga dotterbolag i 20 länder som verkar under egna varumärken och har cirka 2 200 anställda. Koncernens försäljning uppgår till drygt 7 miljarder och består till hälften av standardprodukter och hälften av kundanpassade produkter och lösningar. Addtech skapar optimala förutsättningar för dotterbolagens lönsamhet och tillväxt. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Marknadsutveckling

Affärsläget förbättrades under 2016/2017 och vi stärkte våra positioner på flertalet av våra marknader. Koncernens omsättning var såsom tidigare till cirka hälften försäljning av insatskomponenter till tillverkningsföretag och till cirka hälften försäljning av produkter och lösningar till slutkunder. Den sistnämnda delen växte snabbare under året, drivet av ökningen av infrastrukturinvesteringar bland nordiska elnätsbolag. I kundsegmentet energi där vindkraftsindustrin ingår ökande efterfrågan under året. Investeringarna inom olja och gas var fortsatt på en låg nivå men vi upplever att botten har passerats. Efterfrågan på insatskomponenter ökade sammantaget och affärsläget var bra i de flesta kundsegment såsom mekanisk industri, elektronik och medicinteknik. Den största ökningen av efterfrågan kom från tillverkare av specialfordon inom segment som till exempel gaffeltruckar, gruva, skog och entreprenad. Affärsläget från kunder inom telekom var fortsatt svag. Försäljningen av produkter till den industriella eftermarknaden såsom mekanisk industri samt skog och process utvecklades positivt både i Norden och Europa. Efterfrågan från fartygsmarknaden var mycket god. Affärsläget var fortsatt positivt för elrelaterade produkter inom bygg och installation.

Året i korthet

Verksamhetsåret 2016/2017 var mycket händelserikt och vi levererade enligt våra finansiella mål om tillväxt i kombination med lönsamhet. Koncernen ökade försäljningen med 17 procent, EBITA ökade med 34 procent och vi nådde en EBITA-marginal på 10 procent. Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53 procent och avkastning på eget kapital uppgick till 28 procent. Koncernens starka vinsttillväxt och den förbättrade rörelsemarginalen kom från en ökad försäljning av våra produkter och lösningar i kombination med framgångsrikt effektiviseringsarbete. Fokus var på att vidareutveckla de olika verksamheterna och genomföra förvärv inom valda segment och nischer. Vår förvärvstakt var fortsatt hög och under året genomfördes tio förvärv vilka tillför en årsomsättning om ca 500 MSEK. 


Utveckling per kvartal

  • Första kvartalet. Koncernen uppvisade en god utveckling under det första kvartalet. Omsättning och resultat ökade, både organiskt och genom förvärv. De selektiva kostnadsanpassningar som genomförts gav en positiv resultateffekt. Efterfrågan utvecklades positivt inom flertalet nischmarknader, även om det fanns en stor variation mellan olika kundsegment. Efterfrågan utvecklades positivt från kunder inom infrastruktur såsom eltransmission och bygg & installation på den svenska marknaden, medan övriga geografiska marknader var relativt stabila. Inom energiområdet var marknadsläget särskilt positivt inom vindkraft. Efterfrågan inom olja och gas i Norge låg kvar på samma låga nivå som i det föregående kvartalet. Försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag ökade något på alla nordiska marknader, vilket gällde flertalet kundsegment som till exempel maskintillverkning, medicinteknik, fartyg och elektronik. Efterfrågan på produkter inom telekom sjönk medan efterfrågan på produkter till specialfordon var relativt stabil. Affärsläget på våra marknader utanför Norden var sammantaget positivt. Under kvartalet genomfördes fyra förvärv.
  • Andra kvartalet. Koncernen utvecklades mycket väl under det andra kvartalet och trots ett utmanande konjunkturläge fortsatte vi att växa. Vår rörelsemarginal förstärktes och resultatökningen var till lika delar förvärvsrelaterad som en effekt av en organisk tillväxt med god kostnadskontroll. De selektiva kostnadsbesparingar som genomförts gav en positiv resultateffekt. Den underliggande efterfrågan var sammantaget stabil under kvartalet men marknadsbilden varierade beroende på geografi och kundsegment. Efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag låg stabilt på en hög nivå i flertalet kundsegment såsom till exempel maskinbyggare, verkstadsindustri och medicinteknik. Affärsläget från kunder inom specialfordon, transport och vindkraft förbättrades. Efterfrågan på produkter inom telekom minskade väsentligt och investeringarna inom olja och gas i Norge låg på en fortsatt låg. Efterfrågan ökade inom områden såsom infrastruktur och livsmedelsindustri på den norska marknaden. Från industriella eftermarknadskunder var efterfrågan generellt sett oförändrad. Kunder inom eltransmission ökade sina investeringar medan efterfrågan från kunder inom eldistribution låg kvar på en fortsatt hög och stabil nivå. Marknaden för elrelaterade produkter inom bygg och installation utvecklades positivt. Under kvartalet genomfördes ett förvärv.
  • Tredje kvartalet. Koncernen hade under det tredje kvartalet en god efterfrågan och konjunkturläget i våra marknader stabiliserades. I samtliga fyra affärsområden fortsatte koncernen att växa, både genom god organisk tillväxt samt tillskott från genomförda förvärv. Ökad försäljning av våra produkter och lösningar i kombination med framgångsrikt effektiviseringsarbete innebar en fortsatt stark vinsttillväxt och rörelsemarginalen förbättrades. Efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag ökade sammantaget men affärsläget skiljde sig fortsatt åt beroende på kundsegment. Efterfrågan från maskinbyggare, verkstadsindustri och medicinteknik var relativt stabil medan den ökade inom kundsegment som specialfordon, elektronik och transport. Marknadsläget var fortsatt svagt inom olja & gas samt försvagades något inom telekom och vindkraft. Affärsläget för insatskomponenter på våra marknader utanför Norden var totalt sett positivt. Försäljningen av produkter till industriella eftermarknadskunder i Norden var generellt sett stabil. Efterfrågan från kunder inom infrastruktur såsom eltransmission och eldistribution låg på samma nivå som föregående år. Affärsläget var fortsatt positivt för elrelaterade produkter inom bygg och installation. Under kvartalet genomfördes två förvärv.
  • Fjärde kvartalet. Det fjärde kvartalet blev en stark avslutning på ett år med vinsttillväxt i alla våra fyra affärsområden. Infrastrukturinvesteringarna inom stam- och regionnät i Norden fortsatte att öka. Vindkraftsindustrin som ingår i kundsegmentet energi hade en ökad efterfrågan. Investeringarna inom olja och gas var fortsatt på en låg nivå men vi upplevde att botten var passerad. Efterfrågan på insatskomponenter ökade sammantaget och affärsläget var bra i de flesta kundsegment såsom mekanisk industri, elektronik och medicinteknik. Den största ökningen av efterfrågan kom från tillverkare av specialfordon inom segment som till exempel gaffeltruckar, gruva, skog och entreprenad. Affärsläget från kunder inom telekom var fortsatt svag. Försäljningen av produkter till den industriella eftermarknaden såsom mekanisk industri samt skog och process utvecklades positivt både i Norden och Europa. Efterfrågan från fartygsmarknaden var mycket god. Affärsläget var fortsatt positivt för elrelaterade produkter inom bygg och installation. Under kvartalet genomfördes tre förvärv. 
Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:14 av charlotte.becker@oxp.se