Finansiell utveckling

Nettoomsättning och resultat

Addtechkoncernens nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 17 procent till 7 178 MSEK (6 155). Den organiska tillväxten uppgick till 7 procent och den förvärvade tillväxten var 9 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 1 procent, motsvarande 46 MSEK, och rörelseresultatet påverkades marginellt positivt. Rörelseresultatet ökade under verksamhetsåret med 36 procent till 604 MSEK (443) och rörelsemarginalen uppgick till 8,4 procent (7,2). Finansnettot var -24 MSEK (-20) och resultatet efter finansiella poster ökade med 37 procent till 580 MSEK (423). Resultatet efter skatt för verksamhetsåret ökade med 35 procent till 450 MSEK (333) och effektiv skattesats uppgick till 22 procent (21). Resultat per aktie före utspädning för räkenskapsåret uppgick till 6,60 SEK (4,85).

Dynamisk graf: Nettoomsättning och EBITA-marginal
Dynamisk graf: EBITA och avkastning på rörelsekapital, R/RK

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde

Eget kapital vid räkenskapsårets slut uppgick till 1 741 MSEK (1 514). Avkastningen på eget kapital uppgick vid räkenskapsårets utgång till 28 procent (20) och avkastningen på sysselsatt kapital till 23 procent (16). Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 53 procent (44).

Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 39 procent (40). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 25,45 SEK (22,10). Koncernens nettoskuld uppgick vid årets utgång till 801 MSEK (623) exklusive pensionsskuld om 210 MSEK (199). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner, uppgick till 0,5 (0,4).

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 818 MSEK (754) per 31 mars 2017.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under räkenskapsåret till 551 MSEK (474). Företagsförvärv och avyttringar inklusive reglering av tilläggsköpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 335 MSEK (623). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 68 MSEK (90) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 5 MSEK (24). Utdelning från intressebolag uppgick till 3 MSEK (0). Återköp av egna aktier uppgick till 40 MSEK (45) och återköp av köpoptioner uppgick till 6 MSEK (0). Inlösta och utfärdade köpoptioner uppgick till 18 MSEK (61). Årets utdelning uppgick till 218 MSEK (217), vilket motsvarar 3,25 SEK (3,25) per aktie. 

Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:04 av charlotte.becker@oxp.se
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at OXPAnnualReportWeb.Helpers.ChartHelper.GetChartData(IPublishedContent node, Boolean& success) in F:\Build\Agent01\_work\1\s\OXPAnnualReportWeb\Helpers\ChartHelper.cs:line 236