Avkastning på eget kapital²
Resultat efter skatt dividerat med eget kapital. Beräknas som snittet av de senaste 12 månaderna.
Avkastning på rörelsekapital (R/RK)¹
EBITA dividerat med rörelsekapital.
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av sysselsatt kapital. Beräknas som snitt av 12 mån.
EBITA¹
Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
EBITA-marginal
EBITA i procent av nettoomsättningen.
EBITDA¹
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.
Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen.
Finansiell nettoskuld
Nettot av räntebärande skulder och avsättningar minus likvida medel.
Finansiell nettoskuld/EBITDA
Finansiell nettoskuld dividerat med EBITDA.
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med ett vägt genomsnitt av antal utestående aktier efter återköp.
Nettoskuldsättningsgrad, exklusive pensioner²
Nettoskuld exklusive pensioner dividerat med eget kapital.
Personalomsättning
Antal medarbetare som slutat under året i relation till genomsnittligt antal medarbetare.
Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.
Rörelsekapital (RK)¹
Rörelsekapital mäts som ett årsgenomsnitt av varulager plus kundfordringar minus leverantörsskulder.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Soliditet²
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Skuldsättningsgrad²
Finansiell nettoskuld dividerat med eget kapital.
Sysselsatt kapital
Balansomslutning minus icke räntebärande skulder och avsättningar.
Utestående antal aktier
Totalt antal aktier reducerat med av bolaget återköpta egna aktier.
Resultat per aktie
Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal utestående aktier.
Resultat per aktie efter utspädning
Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal utestående aktier, justerat för tillkommande antal akter vid utnyttjande av utestående personaloptioner eller liknande program.

¹Nyckeltalet är ett alternativt nyckeltal enligt ESMAs riktlinjer.
²Minoriteten ingår i eget kapital när nyckeltalen beräknas.