Förändringar i koncernens eget kapital

Ladda ned Excel

MSEK Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2016-04-01 51 344 -77 1 161 1 479 35 1 514
Årets resultat 440 440 10 450
Kassaflödessäkringar 1 1 1
Omräkningsdifferenser 51 51 1 52
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner -13 -13 -13
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 3 3 3
Övrigt totalresultat 52 -10 42 1 43
Årets totalresultat 52 430 482 11 493
Utfärdade köpoptioner 4 4 4
Inlösta köpoptioner 14 14 14
Återköp optioner -6 -6 -6
Återköp av egna aktier -40 -40 -40
Utdelning -218 -218 -8 -226
Optionsskuld, förvärv -9 -9 - -9
Utdelning av AddLife -5 -5 0 -5
Förändring innehav utan bestämmande inflytande 2 2
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2017-03-31 51 344 -25 1 331 1 701 40 1 741
               
MSEK Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2015-04-01 51 344 -18 1 127 1 504 35 1 539
Årets resultat 1 950 1 950 19 1 969
Kassaflödessäkringar -2 -2 -2
Omräkningsdifferenser -57 -57 -1 -58
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner 44 44 44
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0 -10 -10 -10
Övrigt totalresultat -59 34 -25 -1 -26
Årets totalresultat -59 1 984 1 925 18 1 943
Utfärdade köpoptioner 3 3 3
Inlösta köpoptioner 58 58 58
Återköp av egna aktier -45 -45 -45
Apportemission 234 234 234
Utdelning -219 -219 -8 -227
Utdelning av AddLife -1 927 -1 927 -63 -1 990
Förändring innehav utan bestämmande inflytande -54 -54 53 -1
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2016-03-31 51 344 -77 1 161 1 479 35 1 514
Kommentarer till eget kapital, se not 20.
               
SEK 2016/2017 2015/2016          
Utdelning per aktie 3,50 1) 3,25          
 1) Enligt styrelsens förslag              
Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:14 av charlotte.becker@oxp.se