Koncernens balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2017-03-31 2016-03-31
TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella anläggningstillgångar 1 892 1 498
Materiella anläggningstillgångar 190 168
Uppskjutna skattefordringar 8 6
Övriga finansiella tillgångar   19 21
Summa anläggningstillgångar 2 109 1 693
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Varulager 942 874
Skattefordringar 10 24
Kundfordringar 1 170 972
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 68 74
Övriga fordringar 38 28
Likvida medel 178 140
Summa omsättningstillgångar 2 406 2 112
SUMMA TILLGÅNGAR 4 515 3 805
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
EGET KAPITAL    
Aktiekapital 51 51
Övrigt tillskjutet kapital 344 344
Reserver -25 -77
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 1 331 1 161
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 701 1 479
Innehav utan bestämmande inflytande 40 35
Summa eget kapital 1 741 1 514
SKULDER    
Långfristiga skulder    
Långfristiga räntebärande skulder 69 41
Avsättningar till pensioner 210 199
Uppskjutna skatteskulder 278 242
Långfristiga icke räntebärande skulder   18 0
Summa långfristiga skulder 575 482
Kortfristiga skulder    
Kortfristiga räntebärande skulder 910 721
Leverantörsskulder 622 570
Skatteskulder 45 23
Övriga skulder 273 190
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 323 292
Avsättningar 26 13
Summa kortfristiga skulder 2 199 1 809
Summa skulder 2 774 2 291
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 515 3 805
       
Upplysningar om eventualförpliktelser och ställda säkerheter finns i not 27.  
Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:14 av charlotte.becker@oxp.se