Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

MSEK Not 2016/2017 2015/2016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Resultat efter finansiella poster 580 423
Resultat från avvecklad verksamhet efter finansiella poster 1 658
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 134 -1 413
Betald inkomstskatt -123 -160
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 591 508
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Förändring av varulager -7 -53
Förändring av rörelsefordringar -104 -36
Förändring av rörelseskulder 71 55
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 551 474
       
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -58 -70
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 4 9
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -10 -19
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar   14
Förvärv av verksamheter, netto likviditetspåverkan -336 -629
Avyttring av verksamheter, netto likviditetspåverkan   1 6
Förändring av finansiella tillgångar   4
Avyttring från avvecklad verksamhet, netto likviditetspåverkan   337
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -395 -352
       
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Återköp av egna aktier -40 -45
Inlösta,utfärdade och återköpta köpoptioner 12 61
Upptagande av lån 462 164
Amortering av lån -332 6
Övrig finansiering -2 -13
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -218 -217
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -8 -8
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -126 -52
       
ÅRETS KASSAFLÖDE 30 70
       
Likvida medel vid årets början 140 83
Valutakursdifferens i likvida medel 8 -13
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 178 140

 

Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:06 av charlotte.becker@oxp.se