Koncernens resultaträkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2016/2017 2015/2016
Kvarvarande verksamhet      
Nettoomsättning 7 178 6 155
Kostnad för sålda varor -4 939 -4 244
Bruttoresultat 2 239 1 911
Försäljningskostnader -1 241 -1 100
Administrationskostnader -432 -384
Övriga rörelseintäkter 48 28
Övriga rörelsekostnader -12 -13
Resultat från andelar i intresseföretag   2 1
Rörelseresultat 604 443
Finansiella intäkter 2 2
Finansiella kostnader -26 -22
Finansnetto -24 -20
Resultat före skatt 580 423
Skatt -130 -90
ÅRETS RESULTAT FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHET 450 333
Avvecklad verksamhet      
Nettoresultat från avvecklad verksamhet   1 636
ÅRETS RESULTAT FRÅN AVVECKLAD VERKSAMHET 1 636
ÅRETS RESULTAT   450 1 969
Hänförligt till:    
Moderbolagets aktieägare 440 1 950
Innehav utan bestämmande inflytande 10 19
Resultat per aktie före utspädning (SEK)    
Kvarvarande verksamhet   6,60 4,85
Avvecklad verksamhet   24,35
Totalt resultat per aktie före utspädning   6,60 29,20
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)    
Kvarvarande verksamhet   6,55 4,85
Avvecklad verksamhet   24,35
Totalt resultat per aktie efter utspädning   6,55 29,20
Medelantal aktier efter återköp (’000) 66 824 66 703
Antal aktier vid periodens utgång efter återköp (’000) 66 824 66 958

 

Koncernens totalresultat

Ladda ned Excel

MSEK 2016/2017 2015/2016
Årets resultat 450 1 969
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen    
Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar 1 -2
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 52 -58
Skatt hänförlig till poster som senare kan återföras i resultaträkningen 0 0
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen    
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner -13 44
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen 3 -10
Övrigt totalresultat 43 -26
Årets totalresultat 493 1 943
Hänförligt till:    
Moderbolagets aktieägare 482 1 925
Innehav utan bestämmande inflytande 11 18
Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:07 av charlotte.becker@oxp.se