Förändringar i moderbolagets eget kapital

Ladda ned Excel

  Bundet eget kapital Fritt eget kapital  
MSEK Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2016-04-01 51 18 767 836
Årets resultat 210 210
Årets totalresultat 210 210
Utdelning -218 -218
Utdelning av AddLife -5 -5
Utfärdade köpoptioner 4 4
Inlösta köpoptioner 14 14
Återköpta köpoptioner -6 -6
Återköp av egna aktier -40 -40
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2017-03-31 51 18 726 795
         
         
Bundet eget kapital Fritt eget kapital
MSEK Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2015-04-01 51 18 905 974
Årets resultat 142 142
Årets totalresultat 142 142
Utdelning -217 -217
Utdelning av AddLife -79 -79
Utfärdade köpoptioner 3 3
Inlösta köpoptioner 58 58
Återköp av egna aktier -45 -45
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2016-03-31 51 18 767 836
         
Kommentarer till eget kapital se not 20.
Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:13 av charlotte.becker@oxp.se