Moderbolagets balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2017-03-31 2016-03-31
TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 3 4
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 1 004 1 004
Fordringar på koncernföretag 1 478 1 442
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 482 2 446
Summa anläggningstillgångar 2 485 2 450
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Fordringar på koncernföretag 406 283
Skattefordringar   9
Övriga fordringar 2 5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 7
Summa kortfristiga fordringar 416 304
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar 416 304
SUMMA TILLGÅNGAR 2 901 2 754
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
EGET KAPITAL      
Bundet eget kapital    
Aktiekapital (3 237 672 A-aktier, 64 960 824 B-aktier) 51 51
Reservfond 18 18
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst 516 625
Årets resultat 210 142
SUMMA EGET KAPITAL 795 836
OBESKATTADE RESERVER 417 375
AVSÄTTNINGAR    
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 15 16
SKULDER    
Skulder till koncernföretag 278 390
Summa långfristiga skulder 278 390
Skulder till kreditinstitut 861 687
Leverantörsskulder 1 8
Skulder till koncernföretag 500 422
Skatteskulder 16
Övriga skulder 2 3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 17
Summa kortfristiga skulder 1 396 1 137
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 901 2 754
Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:13 av charlotte.becker@oxp.se