Moderbolagets kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

MSEK Not 2016/2017 2015/2016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
Resultat efter finansiella poster 312 200
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -317 -192
Betald inkomstskatt -35 -51
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -40 -43
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Förändring av rörelsefordringar 0 -2
Förändring av rörelseskulder -8 10
Kassaflöde från den löpande verksamheten -48 -35
     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0 -2
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   0
Nyemission AddLife   -67
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -69
     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Återköp av egna aktier -40 -45
Inlösta och utfärdade köpoptioner 12 61
Upptagande av lån 474 200
Amortering av lån   -300 -21
Förändring av fordringar på koncernföretag -31 76
Förändring av skulder till koncernföretag   -34 -168
Utbetald utdelning -218 -217
Koncernbidrag   190 230
Övrig finansieringsverksamhet   -5 -12
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 48 104
     
ÅRETS KASSAFLÖDE 0 0
     
Likvida medel vid årets början 0 0
Likvida medel vid årets slut 0 0
Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:13 av charlotte.becker@oxp.se